Rooj Sib Hais Txog Phab Povhwm Poob Haujlwm

Yam Uas Tus Tibneeg Ua Haujlwm Thiab Tus Tswvnum Yuav Tsum Paub Txog

Phau ntawv no yuav qhia koj npaj cov ntaubntawv dabtsi rau lub sijhawm uas koj mus nrog lawv sib hais. Thaum koj nyeem phau ntawv no tas lawm yog hais tias koj tseem muaj lus nug ntxiv, hu xovtooj rau lub koom haum qhia tseg rau nraub qaum tshab ntawv txiav txim nyiaj poob haujlwm. Lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm (hearing office) ntawd mam qhia koj txog tej yam uas koj yuav tsum paub txog thiab npaj rau lub sijhawm koj mus nrog lawv sib hais, tabsis, lawv yuav qhia tsis tau losyog nrog koj tawm tswv yim pab koj lub rooj sib hais ntawd.

Yog hais tias koj muaj lus nug txog koj cov nyiaj poob haujlwm losyog lwm yam uas tsis hais txog rau cov teebmeem uas koj tseem yuav mus nrog lawv sib hais no, hu rau:

Cheebtsam Madison Cheebtsam Milwaukee Tus Xovtooj Hu Dawb
Fax: (608) 232-0940 Fax: (414) 438-2100
Rau tus tibneeg ua haujlwm: (608) 232-0824 Rau tus tibneeg ua haujlwm: (414) 438-7713 Rau tus tibneeg ua haujlwm: (800) 494-4944
Rau tus tswvnum: (608) 232-0633 Rau tus tswvnum: (414) 438-7705 Rau tus tswvnum: (800) 247-1744

Yog koj yog tus tibneeg ua haujlwm es koj tseem ho nrog lawv sib hais tsis tau xaus, koj yeem meem hu mus thov cov nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam ntawd kom txog thaum koj nrog lawv sib hais xaus lawm. Yog hais tias koj tseg tau ib ntus es ho tsis tau hu mus thov nyiaj poob haujlwm lawm no tabsis ho xav rov qab pib thov dua ces saib mus ntxiv rau phau ntawv hu ua "Thov Wisconsin Nyiaj Phoob Haujlwm".

Cia li pib npaj rau koj lub rooj sib hais tamsim no. Tsis txhob tos tsab ntawv qhia txog lub sijhawm mus ntsib lawv tuaj txog koj es koj mam li pib npaj koj cov ntaubntawv.

Phau ntawv no qhia txog tej yam uas koj yuav tsum paub thiab npaj rau lub rooj sib hais. Cov kabke qhia no nyob rau hauv tshooj 108 ntawm Wisconsin kev cai lij choj thiab tshooj DWD 100-150 ntawm administrative code. Koj nyeem cov ntaubntawv no tau nyob rau tom library losyog hauv Internet: Tshooj 108.01-108.26

http://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/108

Cov kev cai lij choj hais txog thov nyiaj poob haujlwm
DWD 100-150

http://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/dwd/100_150

Yog xav tau phau ntawv (UI law) kev cai lij choj hais txog nyiaj poob haujlwm no, hu rau lub koom haum uas tau hais tseg nyob rau hauv tsab ntawv txiav txim.

Cov Lus Yuav Siv Rau Lub Rooj Sib Hais

Administrative Law judge
Yog ib tus kws lij choj uas ua haujlwm rau lub xeev, nws yog tus yuav khiav lub rooj sib hais, yuav tshuaj xyuas kom cov lus sib hais ntwad yog cov tseeb xwb thiab nws yog tus yuav txiav txim tawm kawg sib hais tiav lawm.
Appellant
Yog tus tibneeg uas tau thov qhib lub rooj sib hais losyog tus foob. Tus uas thov ntawd nws yog ib tus tibneeg ua haujlwm losyog tus tswvnum.
Attorney of Record
Yog ib tus kws lij choj uas yuav tuaj mus sawv cev rau ib tus tibneeg twg rau thaum lub rooj sib hais.
Cross-examination
Yog cov lus uas lawv yuav nug tus timkhawv rau tus fob thiab tus txheem uas tuaj sib hais ntawd.
Department
Yog lub Rooj Hwjxwm Kev Ua Haujlwm, Pab Phovhwm Kev Poob Haujlwm.
Evidence
Yog cov lus tau hais thiab ntaubntawv siv ua povthawj ntawm lub rooj sib hais uas tus kws lij choj muab khaws tseg thaib siv txiav txim tom qab sib hais tiav lawm.
Exhibits
Yog cov ntaubntawv ua povthawj rau lub rooj sib hais, cov ntaubntawv muaj los li ntawm no: nyiaj them ua haujlwm losyog cov ntawv qhia txog cov hnub ua haujlwm, cov nyiaj tshev, cov ntawv tseem ceeb, cov ntawv ceeb toom, kws kho mob ntaubntawv zam tus tibneeg mus ua haujlwm, cov kev cai ua haujlwm, sijhawm ua haujlwm, lwm yam ntaubntawv; thiab, cov duab, kab xev losyog daim yeeb yaj kiab (video), cov duab taw qhia (charts), thiab lwm yam.
Testimony
Yog cov lus uas tus tibneeg twg tau hais tseg tom qab nws tsa tse lees hais tias nws yuav qhia qhov tseeb xwb.
UCB-474 NTAUBNTAWV LOS NTAWM KWS KHO MOB SEB PUAS YUAV THOV TAU NYIAJ POOB HAUJLWM (UI)
Yog ib cov ntaubntawv povthawj (certified) muab siv los ntawm cov tibneeg ua haujlwm rau lub tsev kho mob uas tuaj koom tsis tau rau lub rooj sub hais ntawm.
First Hand Witness
Yog ib tus povthawj uas paub tseeb txog cov teebmeem uas yuav tuaj piav rau hauv lub rooj sib hais.
Hearing Record
Yog cov ntaubntawv povthawj siv rau lub rooj sib hais.
Determination
Yog tsab ntawm xub xub sau txiav txim tom qab rooj sib hais xaus seb tus tibneeg ua haujlwm puas yuav txais tau nyiaj poob haujlwm losyog tus tswvnum puas yuav tau them nyiaj poob haujlwm.
Merits (Issues)
Yog tej yam uas muab siv los txiav txim seb yuav thov tau nyiaj poob haujlwm los tsis tau.
Parties
Yog cov tibneeg uas yuav tuaj mus sib cav ntawm lub rooj sib hais. Cov tibneeg muaj xws li ntawm no:
  • tus tibneeg thov nyiaj poob haujlwm
  • tus tswvnum uas tej zaum hom yuav tau them losyog tej zaum ho yuav tsis tau them nyiaj poob havjlwm
Respondent
Yog tus tibneeg uas tuaj txheem rau thaum sib hais.

COV NTAUBNTAWV KOJ YUAV TAU TXAIS LOS NTAWM LUB KOOM HAUM SAIB RAU SAB SIB HAIS NYIAJ POOB HAUJLWM

Confirmation of Timely appeal (A)
Tsab ntawv qhia rau koj hais tias lawv txais tau koj los lus thov thiab nws mus txog lawv ncav sijhawm rau ntawm 14-hnub uas lawv tau hais tseg lawm.
Confirmation of Late Appeal (B)
Tsab ntawv qhia rau koj hais tias koj cov lus thov mus txog lawv tsis ncav rau ntawm 14-hnub uas lawv tau hais tseg.
Hearing Instructions and Documents (C)
Qhia rau koj paub hais tias lub rooj sib hais ntawd yuav muaj tham hauv xovtooj rau ib sab twg xwb lossis ho muaj rau ob sab sib hais tibsi.
Hearing Notice (F)
Tsab ntawv qhia koj txog hnub tim uas yuav sib hais, sijhawm, chaw nyob, thiab seb koj yuav tau ua dabtsi thaum koj tuaj mus koom lub rooj sib hais, tsis tas li ntawm ho yuav qhia txog tej yam lus tseem ceeb rau lub rooj sib hais ntawm.

Povhwm Kev Poob Haujlwm (UI) Rooj Sib Hais Yog Dabtsi?

Yog ib txog kev cai lij choj rau pej xeem uas tus tswjhwm yog tus kws lij choj ua haujlwm rau lub xeev twg. Nws yuav pab txiav txim rau:

Kabke Sib Hais

Tus kws Lij Choj Txiav Txim yuav nug ib cov lus los ntawm txhua tus tibneeg tuaj ua povthawj. Lub ntsiab yog kom muaj cov lus teb no ua ntawv xeev swb txheej tseg. Ib tog twg yeem yuav muaj ib lub sijhawm los piav nws cov teebmeem, hu cov tibneeg uas nws thov tuaj ua povthawj rau nws ntawm thiab muab cov ntaubntawv siv ua povthawj rau lub sijhawm ntawm. Lub sijhawm uas lawv nug tus timkhawv (cross-examination) lawm, ib tog tug nws yeem yuav muaj thib los noog ib cov lus rau tus tibneeg tuaj ua povthawj. Lub sijhawm ntawm, lawv yuav TSIS tso caij rau koj los piav kij cov teebmeem, koj ruas yog nug tau ib cov lus xwb (ask questions)

Lub Rooj Sib Hais No Yog Ib Lub Sijhawm Ua Raws Kev Cai Lij Choj Uas Tus Kws Lij Choj Txiav Txim Yuav Muab Koj Tsa Tes Lees Hais Cov Lus Tseeb Xwb.

Yuav Npaj Dabtsi Rau Lub Rooj Sib Hais

Tuaj Kom Raws Sijhawm. Koj yuav tsum npaj sijhawm kom ntov tuaj mus nrhiav lub koom haum, ntses tsheb thiab mus ko taw rau ntawm lub tsev yuav sib hais. Yog hais tias koj yog tus foob no es koj ho tuaj tsis raws sijhawm, muaj tej zaum lawv yuav muaj koj lub rooj sib hais no lawb mus tsis pub hais lawm. Yog hais tias koj ho yog tus tuaj txheem es koj tuaj tsis raws sijhawm no, lub rooj sib hais ntawd yuav pib mus tsis tos koj.

Xyuas Thiab Nyeem Koj Cov Ntaubntawv Ua Ntej Koj Tuaj Koom Lub Rooj Sib Hais.

Tsis txo cia txog lub sijhawm yuav sib hais ntawd koj mam ho muab cov ntaubntawm los mus nyeem ua thawj zaum! Yuav tsum npaj cov ntaubntawv tseemceeb kom txhij. Tsis txob tos tuaj txog mam muab cov ntaubntawv los mus xyuas thiab nyeem. Koj saib cov ntaubntawv hais txog koj case nyob rau hauv tsab ntawv qhia hais tias lawv tau txais koj cov lus thov ncav sijhawm lawm (tsab ntawv A losyog B). Hu rau lub koom haum ntawd ua ntej koj mus xyuas kom lawv muaj koj cov ntaubntawv nyob rau hauv lawv lub koom haum tiag. Yog koj muaj lus nug li cas los muab sau tseg cia tibsi.

Leejtwg Yuav Tau Mus Koom Lub Rooj Sib Hais

Muaj ntau zaus, tus foob thaib tus txheem nkawd ob leej yuav tsum tuaj mus koom lub rooj sib hais ntawd nrog rau nkawd cov tibneeg uas yuav tuaj mus ua povthawj rau nkawd tibsi. Yog tias tus uas tau foob no ho tsis tuaj mus koom, lawv yuav tsis pub pib lub rooj sib hais. Tsab ntawv qhia koj txog lub rooj sib hais ntawd yuav qhia koj seb koj puas yuav tau hais lus thaum mus sib hais, yog tias tau hais lus no, yuav hais huav xovtooj xwb losyog mus sib hais kiag tom lub koom haum.

Cov Povthawj

Coj Tib Cov Povthawj Uas Paub Qhov Tseeb Txoj Koj Cov Teebmeem Tuaj Koom Lub Rooj Sib Hais Xwb. Tsis txo xav hais tias lawv yuav pub koj tus povthawj ntawm sau ib tsabntawv tuaj sawv cev ua nws tug vim hais tias nws tuaj koom tsis tau. Yog tus tibneeg ntawm tuaj koom tsis tau lub rooj sib hais ntawm lawv yuav xav hais tias nws cov lus yog “lus fuab lus cua”(hearsay) thiab lawv yuav tswj tsis pub tsabntawv ntawd los mus siv rau hauv lub rooj sib hais (inadmissible).

Cov povthawj uas yuav tuaj koom lub rooj sib hais ntawd lawv yuav tsum paub tseeb txog cov teebmeem uas yuav hais txog.

Cov kabke yuav siv rau lub rooj sib hais ntawd zoo ib yam li cov kabke uas siv rau hauv lub tsev hais plaub thiab. Tus kws lij choj yuav txiav txim tsis tau rau tus tibneeg uas tsis muaj povthawj losyog tsis muaj ntaubntawv pab nws (cov lus hais ntawm tus povthawj uas tsis paub tseeb tiag txog cov teebmeem – lus fuab lus cua xwb). Feem tau, ib daim ntawv uas tus tibneeg twg cos nws lub npe lees paub txog cov teebmeem, tus kws lij choj yuav tsis xam hais tias yog muaj tseeb tiag.

Tus kws lij choj mam qhia hais tias nws yuav pub pestsawg tus povthawj tuaj koom lub rooj sib hais, thiab tsis tas li ntawd, nws yuav tsis pub lawv hais tej yam uas tsis yog hais txog cov teebmeem ntawm lub rooj sib hais. Tus kws lij choj mam ua tus txiav txim seb cov povthawj ntawd yuav muaj thib hais li cas.

Yam Uas Lees Tseg (Exhibits)

Nqa Koj Cov Ntaubntawv Kom Txaus Tuaj Faib Rau Lub Koom Haum Yog Hais Tias Koj Xam Kom Lawv Muab Cov Ntawbntawv Khaws Tseg Nrog Rau Koj Rooj Sib Hais Ntawd. Cov ntaubntawv koj muab siv los mus hais cov teebmeem ntawm yuav tsum mus raws cov teebmeem koj tuaj hais txog. Tus kws lij choj mam txiav txim seb nws yuav txais cov ntaubntawv twg rau lub rooj sib hais. Yog koj coj daim kab xev losyog yeeb yaj kiab (video) no, koj yuav tsum phaj cov khoom tso tibsi rau lawv mloog losyog saib. Tas nrho cov ntaubntawv losyog li yam uas koj coj tuaj ntawd, tus kws lij choj yuav muab kawg tseg nrog nws.

Ntaubntawv Los Ntawm Kws Kho Mob (Certified)

Yog koj yog tus tibneeg ua haujlwm, tsab ntawv los ntawm koj tus kws kho mob yuav pab tau tus kws lij choj txaiv txim rau koj. Koj muaj peev xwm hais kom koj tus kws kho mob sau ib tsab ntawv ua povthawj rau koj losyog lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm ntawd mam xa daim ntawv (UCB-474) tuaj rau koj coj mus rau koj tus kws kho mob teb es xa rov qab rau lub koom haum. Daim ntawv no yuav tsum muab xa rov qab rau lub koom haum kom ncav li lub sijhawm lawv tau hais tseg rau hauv tsab ntawv.

Tus tibneeg uas teb tsabntawv rau koj ntawd, nws tsis tam tuaj koom lub rooj sib hais li. Koj muaj peev xwm yuam (subpoena) tau ib tus tibneeg twg uas ua haujlwm rau lub tsev kho mob kom nws tuaj pab piav raws li nws puab txog ntawm koj tus mob. Daim ntawv povthawj yuav muab los hais ntawd yuav tsum yog ib daim certified mas lawv thiaj li muab siv tau nrog hais koj cov teeb meem.

Tsab Ntawv Yuam (Subpoena)

Yog hais tias tus tibneeg ua povthawj rau koj ntawd tsis kam tuaj koom koj lub rooj sib hais lossis koj xam tau ib cov ntaubntawv ntawm koj tus kws kho mob los siv rau hauv koj lub rooj sib hais, koj muaj peev xwm thov tau daim ntawv yuam (subpoena) ntawm lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm. Yog koj muaj koj ib tus kws lij choj los keb koj cov teeb meem no koj hais kom nws xa daim ntawv no mus rau lawv los ho tau tib yam thiab, tiamsis nws yuav tsum xa ib daim luam mus rau lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm thiab.

Lus Hais Tseg: Ua ntej koj yuav hu rau lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm thov daim ntawv yuam (subpoena) ntawd, koj yuav tsum muaj txhij cov povthawj npe, lawv chaw nyob, thiab lawv no ho muaj lus tseem ceeb dabtsi los pab tau koj rau hauv lub rooj sib hais ntawd.

NCO NTSOOV

Yog hais tias lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm tso cai pub daim ntawv yuam (subpoena) rau koj mus yuam koj cov povthawj, koj yuav tsum tau yog tus uas xa daim ntawv yuam rau cov povthawj ntwad ua ntej lub rooj sib hais pib. Koj yuav tsum them nyiaj rau cov povthawj raws li txoj cai thiab yuav tsum them qhi roj tsheb (mileage) tibsi rau cov povthawj uas koj yuam tuaj pab koj rau lub rooj sib hais. Tus kws lij choj mam xyuas seb lawv puas yuav them cov qhi no rov qab rau koj. Yog hais tias koj xav kom lawv them cov qhi nyiaj no rov qha rau koj, koj yuav tsum qhia rau lawv paub.

Yog Koj Thov Qhib Lub Rooj Sib Hais Tiamsis Koj Ho Pauv Siab Lawm

Tsuas yog tus uas thov qhib lub rooj sib hais ntawm thiaj li yog tus uas hloov tau siab hais tias nws no hom tsis xav sib hais lawm.

Nyob rau lub sijhawm uas koj thov qhib lub rooj sib hais ntawd, koj xav hloov siab tsis hais thaum twg los yeej tau tibsis. Koj tsuas yog sau ib tshab ntawv mus qhia rau lawv paub xwb. Muab tsab ntawv xa, muab fax, losyog hu xovtooj mus qhia rau lawv paub. Thaum lawv txais tau koj tsab ntawv, lawv yuav tsis teem tseg ib lub sijhawm rau koj lawm.

Tus Txhais Lus

Yog koj xav tau tus txhais lus rau koj no, koj yuav tsum hais qhia rau lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm paub sai li sai tau. Lub koom haum ntawd lawv yuav sib lawv cov tibneeg los txhais (hais lus los yog piav tes) lus rau koj.

Teem Sijhawm Rau Lub Rooj Sib Hais

Lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm mam li teem caij sib hais rau koj sai li sai tau. Nws yuav ntev li ntawm ob mus rau peb lus limtaim tom qab koj thov tas lawm. Tiamsis, muaj tej zaum lawv yuav teem caij tsis tau sai li hais tseg no thiab. Koj lub rooj sib hais ntawm tej zaum hom yuav muaj tham hauv xovtooj xwb losyog mus ntsib kiag lawv. Muaj ntau cov koom haum uas hais cov teeb meeb no nyob rau hauv ib lub xeev twg. Yog hais tias koj nyob tshaj 60 miles ntawm lub koom haum hais ntawd, tej zaum koj lub rooj sib hais yuav muab teem sib hais hauv xovtooj xwb.

Ntsib Tsis Tau Rau Lub Sijhawm Lawv Teem Tseg

Lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm yuav cog lus teem tsis tau ib lub sijhawm uas koj xyeej. Yog hais tias ntsib tsis tau rau lub sijhawm uas lawv teem tseg, koj yuav tsum hu mus qhia lawv paub sai li sai tau. Tsis txho tos txog thaum lawv teem sijhawm rau koj tas lawm koj mam hu mus qhib lawv paub.

Hloov Sijhawm Lawv Teem Tseg

Feem ntau lawv yuav tsis puab hloov lub sijhawm teem tseg rau koj tiamsis yog koj qhia tau meej rau lawv hais tias koj muaj teebmeem loj heev uas ua rau koj tuaj mus koom tsis tau rau lub sijhawm ntawd, tej zaum lawv yuav poom zoo hloov lub sijhawm ntawm rau koj thiab. Yog koj xav hloov lub sijhawm, koj tsis txo sau ntawv mus qhia lawv, koj yuav tsum hu xovtooj mus rau lub koom haum thiab qhia rau lawv hais tias vim li cas koj thiaj lis thov hloov sijhawm lawm teem tseg rau koj ntawd.

Tom Qab Teem Sijhawm Rau Lub Rooj Sib Hais Ntawd Lawm

Lawv yuav xa ib tsab ntawv tuaj rau koj (daim ntawv F) hais txog:

Muaj plaub lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm uas teem cov rooj sib hais ntawm no. Nws yog: Madison, Milwaukee, Eau Claire thiab Appleton. Koom haum sijhawm ua haujlwm yog 7:45 am txog 4:30 pm, txhua hnub Monday txog rau Friday.

Thov Yam Txawv Txav (Special Needs)

Yog hais tias koj xav thov tej yam txawv txav vim koj muaj mob, lagntseg losyog tsis paub hais lus no koj yuav tsum hu qhia rau lawv paub sai li sai tau ntawm tus xovtooj nyob rau hauv tsab ntawv qhia txog lub rooj sib hais.

Teem Sijhawm Tau Lig Lawm

Yog hais tias koj thov tau lig lawm (hnub lawv txais tau cov lus thov dhau sijhawm lawm):

Rooj Sib Hais Hauv Xovtooj

Feem ntau, cov tibneeg yuav tuaj sib hais losyog cov yuav tuaj ua povthawj rau lub rooj sib hais ntawd yog lawv xav koom rooj sib hais hauv xovtooj xwb no, tus ntawm yuav tsum nyob deb li 60 miles ntawm lub koom haum mam lawv thiaj li pub. Yog lawv ho tso cai rau koj koom huav xovtooj tuaj, koj yuav tsum muab koj tus xovtooj kom lawv hu tau tuaj rau koj ua ntej lub sijhawm lawv teem tseg yuav sib hais. Lub koom haum ntawm mam lis hu tuaj rau koj thaum txog sijhawm yuav sib hais.

Tej zaum lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm ho yuav teem ib lub sijhawm rau koj nrog lawv sib hais hauv xovtooj xwb. Yog hais tias koj xav mus ntsib lawv kiag ntawm tim ntseg tim muag, es koj hom tsis xav sib hais hauv xovtooj no, koj yuav tsum hu mus qhia rau lub koom haum paub ua ntej.

Koj yuav tau txais ib cov ntaubntawv qhia txog lub rooj sib hais (daim ntawv C) ua ntej koj mus ntsib lawv. Koj yuav tsum muab koj thiab koj cov povthawj tej xovtooj kom thwj uas lawv yuav hu tuaj tau rau nej raws lub sijhwam teem tseg. Koj yuav tsum qhia tej no rau lawv ua ntej peb (3) hnub ntawm lub rooj sib hais ntawd.

Lawv mam xa tsab ntawv tuaj rau koj (daim ntawv F) qhia txog hnub tim thiab sijhawm teem rau koj mus nrog lawv sib hais thiab yuav xa tej yam ntaubntawv tseem ceem rau koj kom koj paub txog ua ntej yuav pib lub rooj sib hais ntawd. Koj yuav tsum nyeem ob sab ntawm tsabntawv ntawd tibsi.

Thaum Pib Koj Lub Rooj Sib Hais Hauv Xovtooj Lawm

Yog hais tias koj yog tus foob tiamsis thaum lawv hu xovtooj tuaj rau koj ho tsis ntsib koj ntawm 15 feeb tom qab lub sijhawm teem ntseg ces lawv yuav muab koj lub rooj sib hais ntawm ncua mus tsis nrog koj hais ntxiv lawm. Yog koj ho yog tus txheem no, lawv yuav pib lub rooj sib hais txawm yog hais tias lawv hu tuaj tsis ntsib koj li ntawm 5 feeb tom qab lub sijhawm teem ntseg.

Muaj tej zaum koj ho yuav tau tos ntev li ntawm ib xuas moos lawv mam pib tau koj lub rooj sib hais vim hais tias tej zaum tus kws lij choj uas yuav tswjhwm koj lub rooj sib hais ntawd ho los tsis ncav sijhawm vim nws tseem muaj li yam teeb meem ua rau nws los lig.

Yuav Muaj Dabtsi Tshwm Sim Ntawm Lub Rooj Sib Hais

Tus kws lij choj yog tus tswjhwm lub rooj sib hais. Nws txoj haujlwm yog los mus nug thiab nrhiav kom tau cov ntaubntawv los pab nws txiav txim rau koj cov teeb meem ntawm lub rooj sib hais.

Tus kws lij choj mam hu nej npe thiab qhia seb cov kabke sib hias ntawd yuav muaj mus zoo li cas. Tus kws lij choj mam ho qhia seb lub rooj sib hais ntawm yuav tham txog cov teeb meem dabtsi, thiab nws yuav nug koj seb koj no ho muaj lus dabtsi hais qhia rau nws txog.

Tus kws lij choj mam ua tus xaiv seb tus povthawj twg yog tus uas yuav tau los hais lus ua ntej thiab nws yuav tau tsa tes lees hais tias nws yuav qhia qhov tseeb xwb. Tej zuam tus kws lij choj ho yuav hais kom tej tus tibneeg tawm mus rau sab nraud es nws thiaj li zoo nug lwm tus povthawj txog tej yam uas nws tsis xav kom lwm tus tibneeg hnov txog.

Thaum tus foob thiab tus txheem piav nkawd cov lus tas lawm, tus kws lij choj mam xaus lub rooj sib hais ntawd.

Thaum lub rooj sib hais xaus lawm, tus kws lij choj yuav tsis nrog koj tham txog koj cov tseemmeem lawm. Yog ib qhov tseem ceeb heev uas koj yuav tsum qhia tas koj cov lus losyog muab kom tas koj cov ntaubntawv rau thaum lub sijhawm nej tseem sib hais. Tus kws lij choj yuav txiav txim raws li cov lus thiab cov ntaubntawv uas nws tau txais rau thaum lub sijhawm nej sib hais ntawd xwb. Yog hais tias tom qab nws txaiv txim tas lawm tiamsis koj ho tsis sib yeem rau qhov txiav txim ntawd es koj ho xav rov qab foob dua, tus kws lij choj tsuas yog yuav rov qab muab cov lus qub uas neg tau sib hais ntawd thiab cov ntaubntawv qub ntawd rov los saib ntxiv xwb.

Lawv yuav muab lub rooj sib hais ntawd kaw tseg rau hauv daim kab xev. Yuav tsum hais lus kom meem thiab nrov thiaj li hnov zoo rau hauv daim kab xev. Yog hais tias koj xav tau ib daim kab xev uas hais txog koj lub rooj sib hais no, hu rau tus xovtooj (608) 266-3174.

Kws Lij Choj Sawv Cev Rau Koj

Lub koom haum yuav tsis nhriav cov kws lij choj rau ib tus twg lis. Yog koj xav kom ib tus kws lij choj sawv cev rau koj no koj yuav tsum ua tus mus nhriav tuaj pab koj rau lub sijhawm sib hais ntawd. Koj tus kws lij choj yuav tsum hu xovtooj mus rau lub koom haum kom sai lis sai tau qhia rau lawv paub hais tias koj muaj koj tus kws lij choj uas yuav tuaj mus sawv cev pab koj rau thaum lub sijhawm yuav sib hais txog koj cov teebmeem.

Lub Koom Haum Cov Tibneeg Povthawj Thiab Lawm Cov Ntaubntawv

Tej zaum tus kws lij choj ho yuav siv cov tibneeg uas ua haujlwm rau hauv lub koom haum ntawd los ua povthawj. Nws yuav nug lawv txog koj txoj huajlwm thiab nyiaj them rau txoj haujlwm ntawd los pab nws ntxiav ntxim. Cov ntaubntawv ntawm yuav qhia txog tej txoj haujlwm, nyiaj them haujlwm thiab li yam kabke ua haujlwm uas ho yuav pab nws ntxiav ntxim rau lub rooj sib hais.

Yog Koj Mus Koom Lig Losyog Tsis Mus Koom Lub Rooj Sib Hais Ntawd

Tus kws lij choj yuav tos li 15 feeb seb tus foob (appellant) ntawd puas yuav tuaj ua ntej nws muab lub rooj sib hais ncua mus. Yog thaum nws txiav txim li no lawm tus foob yuav hais tsis tau lawm yog hais tias nws tsis muaj tej yam uas tseem ceeb heev ua rau nws tuaj koom tsis ncav sijhawm.

Tus txheem (a respondent) yog hais tias nws tsis tuaj koom lub rooj sib hais no nws yuav tsis muaj cai los hais tsis lawm yog hais tias nws tsis muaj tej yam uas tseem ceeb heev ua rau nws tuaj koom tsis ncav sijhawm.

Yog us foob (appellant) ho tuag koom raws sijhawm no lawm, tus kws lij choj yuav tos li 5 feeb ntxiv seb tus tuag tsheem (a respondent) puas tuag txog ua ntej nws pib lub rooj sib hais ntawd.

Yog Koj Mus Tsis Ncav Lub Rooj Sib Hais

Yog hais tias koj tsis tuaj koom koj lub rooj sib hais no koj yauv tsum sau ib tsab ntawv mus qhia rau lawv paub seb yog vim li caskoj ho mus koom tsis tau lawv. Koj yuav tsum xa tsab ntawv no mus rau lawv kom sai li sai tau. Yuav tsum qhia koj tus lej cim (hearing number) ntawm koj lub rooj sib hais ntawd rau hauv koj tsab ntawv thiab.

Lub koom haum saib rau sab sib hais nyiaj poob haujlwm mam muab cov lus uas koj sau rau lawv saib. Lawv mam li sib hais lawv losyog lawv mam txiav txim seb koj puas muaj tej yam uas tseem ceeb yeev uas ua rau koj mus koom tsis tau rau lub sijhawm lawv teem tseg rau koj.

Tom Qab Sib Hais Tiav Lawm

Tus kws lij choj mam txiav txim tom qab nws saib cov kev cai lij choj ntawm cov lus nug thiab cov ntaubntawv uas nws tau txais los ntawd koj lub rooj sib hais. Txawm yog nws txiav txim li cas los lawv mam xa ib tsab ntawv tuaj rau tus foob thaib tus txheem ntawm lus rooj sib hais ntawd. Tsab ntawv no yuav siv sijhawm ntev li ntawm ob lub limtiam mam tuaj txog neb.

Yog hais tias ua ntej tus tswvnum tsis pub nyiaj poob haujlwm rau koj tiamsis tom qab neb mus sib hais tiav es tus kws lij choj ho txiav txim pub nyiaj poob haujlwm rau koj lawm no, nws yuav siv sijhawm ntev lis ntawm ob mus rau plaub lub limtaim uas cov nyiaj mam tuaj txog koj.

Them Nyiaj Tshaj Rau Koj Lawm

Yog hais tias ua ntej tus tswvnum ho pub nyiaj poob haujlwm rau koj tiamsis tom qab nej mus sib hais tiav tus kws lij choj ho txiav txim tsis pub nyiaj poob haujlwm rau koj lawm no, muaj tej zaum koj ho yuav tau them cov nyiaj ntawd rov qab rau lawv. Yog hais tias lawv ua lawv phis es lawv ho them nyiaj tshaj rau koj lawm no, muaj tej zaum koj yuav tsis tau them cov nyiaj ntawd rov qab rau lawv.

Rov Qab Foob Ntxiv

Yog hais tias koj tsis sib yeem rau yam uas tus kws lij choj txiav txim ntawd, koj muaj 21 hnub pib suav txij hnub uas lawv xa daim ntawv txiav txim mus rau lub koom haum saib xyuas rau cov tibneeg ua haujlwm (Labor and Industry Review Commission). Pib suav hnub xa koj tsab ntawv losyog lawv yuav tsum txais kom tau koj tsab ntawv tsis pub tshaj 21 hnub uas hais tseg no.

Lus Tseem Ceeb!

Yog koj yog tus tibneeg ua haujlwm es koj tseem nrog lawv sib hais tsis tau tiav no, koj yeem meem hu mus thov cov nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam kom txog thaum koj nrog lawv sib hais xaus lawm.

UCL-4478-H-P (R.02/2006)(R.03/2007)

Lub Rooj Hwjxwm Kev Ua Haujlwm (DWD) yog ib lub koom haum pab tibneeg thiab pub txoj cai sibluag rau txhua tus. Yog hais tias koj xav txais kev pab losyog xav tau cov ntaubntawv no txhais ua li yam lus, thov hu tuaj rau peb.

TTY 1-866-222-2973