Tshooj 4: Nrhiav Haujlwm, Rua Npe Ua Haujlwm thiab Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Nrhiav Haujlwm

Thaum Twg Koj Mam Raug Kev Ua Nrhiav Haujlwm

Koj yuav tsum ua tsawg tshaj plaws 4 qho kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam tsuas tshwj lawv qhia tias koj kev nrhiav haujlwm raug “zam lawm” thiab tsis raug mus nrhiav haujlwm.

Yog koj tsis nrhiav dejnum li uas tsim nyog, koj muaj feem tsis tau koj cov nyiaj pab.

Yog koj thov nyiaj pab los ntawm lav Wisconsin tiamsis koj hom nyob lwm lub lav txawv thiab Wisconsin hom hais kom koj mus nhriav haujlwm no ces koj yuav tsum mus rau ib lub koom haum povhwm poob haujlwm uas nyob ze koj lub tsev nrog lawv tham.

Nrhiav Haujlwm Txhua Lub Limtiam

Yog hais tias koj raug kev uas yuav tsum tau nrhiav haujlwm, daim ntawv ceeb toom txog kev nrhiav haulwm txhua lub limtiam (UCB-12) yuav muaj kev qhia txog kev nrhiav haujlwm txhua lub limtiam nrhiav li cas thiab ib qhov qauv qhia txog teev tseg txog kev nrhiav haujlwm li ca. Tsis txhob lam tsis nrhiav haujlwm ua ntej peb tau qhuab qhia hais tias koj tsis laib nrhiav haujlwm lawm.

Peb yuav raug hais kom saib xyuas koj daim ntawv sau tseg qhia txog koj kev nrhiav haujlwm thaum twg los tau. Koj yuav tsum khaws tseg koj tej ntaubntawv uas koj ua kev nrhiav hauj lwm rau 52 lub limtiam. Yog koj ua ntawv thov txhua lub limtiam rau hauv online, koj yuav tsum qhia txog koj kev ua nrhiav haujlwm raws li kev ua ntawv thov. Peb yuav khaws tseg koj cov ntaub ntawv es koj rau qhia rau peb online txog koj kev ua nrhiav haujlwm. Kws yees qhia tej yam uas tsis yog rau hauv koj daim ntawv teev txog kev nrhiav haujlwm yuav txhaum cai. (Saib Tshooj 7Kev txumloom thiab kev tswjhwm zoo.)

Rau npe ua haujlwm

Yog hais tias peb kom koj nrhiav haujlwm txhua lub limtiam losis koj ua haujlwm tsawg tsaj puv sijhawm (full-time), koj yuav tsum mus sau npe rau qhov chaw ua hauj lwm nrog Wisconsin Job Service hauv internet ntawm https://jobcenterofwisconsin.com/ui thiab mus ua kom tiav daim ntawv qhia kev txawj tsis pub dhau 14 hnub ntawm hnub koj ua tiav koj daim ntawv thov Povhwm poob haujlwm. Yog hais tias koj tsis tso npe kom raws sijhawm li peb hais, koj yuav tsis tau txais nyiaj poob haujlwm rau txhua lub limtiam ua ntej hnub uas koj sau npe. Yog koj muaj lus nug losyog xav tias koj tsis tau ua yam uas koj yuav tsum tau ua no xwb, hu rau ib tug neeg pab leg (Claims Specialist). Yog koj twb rau npe lawm, koj yuav tsum tau saib rau https://jobcenterofwisconsin.com/ui kom paub tseeb tias koj rau npe lawm thiab saib seb qhov daim ntawv qhia kev txawj puas tau tas kas nuv.

Yog hais tias koj thov txais Wisconsin Nyiaj Pab los ntawm ib lub lav txawv tiamsim Wisconsin qhia koj mus tso npe ua haujlwm losyog tias koj yuav tsum tuaj koj tus kheej, koj yuav tsum mus rau ib qhov chaw pab neeg pooj haujlwm (public employment office) nyob ze koj lub tsev.

Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Kev Pab Nrhiav Haujlwm

Mus saib kev pab rov nrhiav haujlwm rau hauv online chaw nyob http://jobcenterofwisconsin.com los yog hu xoovtooj mus rau ib lub Koom Haum Nrhiav Haujlwm (Job Center) nyob ze koj. Hu xoovtooj dawb rau 1-888-258-9966 los yog online chaw nyob http://wisconsinjobcenter.org/directory/ nrhiav lub koom haum nrhiav haujlwm nyob ze koj. Yog hais tias koj nyob txawv xeev hu rau lub koom haum ze koj tshaj.

Kev Pab Rov Nrhiav Haujlwm

Yog koj tau rau npe nrog Wisconsin Job Service, koj yuav tsum nrhiav haujlwm, thiab yog koj nyob hauv xeev Wisconsin losis koj tus zip code rau koj chaw nyob yog ib tug es puab ib sab rau xeev Wisconsin, koj yuav tsum mus ua ib qho kev qhuab qhia (orientation) nyob online thiab ib qho kev soj ntsuam (assessment). Thaum koj tau ua ob yam no tiav lawm, peb mam qhia koj seb puas muaj tej yam koj yuav tsum tau ua ntxiv thiab mus koom qhov kev pab nrhiav haujlwm. Qhov kev mus koom pab koj rov nrhiav haujlwm lub homphiaj yog pab kom koj tau haujlwm sai li sai tau.

Yog hais tia koj tsis mus koom qhov kev pab rov nrhiav haujlwm, tej zaum koj yuav tsis tau cov nyiaj poob haujlwm. Yog hais tia koj mus koom tsis tau rau lub caij peb muab rau koj, koj yuav tsum tiv tauj losyog hu sai sai rau Job Center es teem caij dua.

Yog koj mus koom nrog kev pab rov nrhiav haujlwm peb yuav tsis kom koj mus nrhiav 4 txoj haujlwm rau lub limtiam ntawv. Yog tias koj mus koom kev nrhiav haujlwm uas tsis yog li peb hais sau no, uas yog koj mus nrhiav koj xwb, peb yuav suav hais tias koj tiv taug ib (1) tug tswv nug losyog nrhiav ib qho haujlwm ntawm 4 qho kev nrhiav haujlwm rau lub limtiam ntawv. Txawm yog hais tias koj mus kom kev pab nrhiav haujlwm ntawm Job Center los, yog hais tias tsis yog li kev pab rov nrhiav haujlwm li peb hais sau no ces peb yuav suav hais tias koj tiv tau ib (1) qho haujlwm xwb.


Hloov tshiab: Rau Hli Ntuj Hnub Tim 15, 2015

DWD on Twitter DWD on Facebook DWD RSS Feed Email DWD DWD on YouTube DWD on Flickr