Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Xov xwm rau cov Neeg Ua Haujlwm uas Raug Mob
Qhia Txog Cov Nyiaj Them Rau Cov Neeg Ua Haujlwm hauv Wisconsin

Leejtwg Muaj Feem Cuam Txais Tau Cov Nyiaj Them raws li WC Txoj Cai?

Tshaj 98% ntawm cov neeg ua haujlwm yeej muaj feem cuam tau kev pab los ntawm txoj cai no thaum lawv pib ua huajlwm. Yog tias koj lub chaw haujlwm muaj coob tshaj peb leej neeg ua haujlwm txwm xuabmoos ib hnub lossis ib nrab hnub xwb ces koj yeej muaj feem cuam rau txoj cai no thiab. Hos yog koj lub chaw haujlwm muaj tsawg dua peb leej neeg, tiamsis ho them tshaj $500 rov saud rau neeg ua haujlwm tauj peb lub hlis no ces lub chaw ntawd yuav tau npaj evsaslas ntawm WC kom tau ua ntej hnub tim 10 ntawm lub hlis, uas yog tom qab lub caij peb lub hlis ntawd dhau.

Lo lus tias “Chaw Haujlwm” no yog hais txog tas nrho cov chaw haujlwm uas tus kheej tsim, tseemfwv tsim, koom haum, haujlwm pab neeg pub dawb, haujlwm tsev neeg tsim, chaw haujlwm loj, lwm cov lagluam raws kev raws cai thiab tej txhia tswv khiav haujlwm, cov neeg txais haujlwm ntawm chaw haujlwm loj lossis cov txais haujlwm tauj ntxiv los ntawm lwm tus. Lo lus tias “Neeg ua haujlwm” no yog hais txog cov neeg ua haujlwm txwm xuabmoos ib hnub lossis ib nrab hnub xwb, nrog rau cov ua tej lub caij xwb lossis cov neeg ua haujlwm uas tseem tsis tau muaj hnub nyoog txaus tibsi. Cov tsis suav txog ces yog cov mus ua haujlwm pub dawb xwb thiab cov ua haujlwm saib xyuas vaj tse. Cov neeg ua haujlwm rau liaj teb tsuas muaj feem cuam yog tias lawv ua rau daim teb uas muaj tshaj rau leej neeg tauj 20 hnub twg nyob rau ib lub xyoos. Cov evsaslas rau neeg ua haujlwm no yuav tsum yog lub chaw haujlwm yuav tsum ua tus npaj. Yog koj ntseeg tau tias koj lub chaw haujlwm tsis muaj cov no tiamsis koj pom tias lawv yuav tsum muaj, lossis yog koj lub chaw haujlwm hais kom koj yuav tsum them nyiaj lossis yuav cov evsaslas no rau koj tus kheej, thov tiv tauj rau lub chaw muaj kev pab neeg ua haujlwm hu ua Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Raug Mob Tom Hauj Lwm (Worker’s Compensation Division).

Txoj Cai No Pab Rau Cov Kev Raug Mob Zoo Li Cas Xwb?

Txoj cai no pab txog cov kev raug mob rau tus neeg lub hlwb kev xav thiab lub cev tibsi uas yog raug mob tom chaw haujlwm lossis txoj haujlwm ua rau nws kawj mob. Yog koj ua haujlwm nyob rau tib lub chaw xwb, xws li ua nyob hauv lub tsev haujlwm loj, lub khw lossis hoobkas, feem ntau txoj cai no yuav muaj rau koj yog tias koj tus mob yog raug nyob tom chaw haujlwm kiag xwb. Yog tias koj txoj haujlwm yuav tau mus los rau ob peb lub chaw, tus cai no yuav pab txog koj rau thaum koj mus los tibsi, nrog rau lub sijhawm koj so noj mov lossis tsaug zog thiab. Nws tsuas tsis pab tau rau koj yog thaum koj ho siv lub sijhawm ntawd mus ua tej yam tsis yog haujlwm xws li ua tej yam rau koj tus kheej xwb.

Feem ntau, cov nyiaj pab neeg ua haujlwm uas raug mob no yuav tsum tau them rau koj tsis hais yog tim koj los tsis tim koj li. (Mus saib koog ntawv qhia txog seb cov nyiaj them no them ntau thiab tsawg yog raws li cas.)

Txhua cov nyiaj uas them mus rau kev kuaj thiab kho mob yog raws cov ntaub ntawv kuaj los ntawm tus kws kho mob. Yog koj tus kws kho mob tsis ua ntaub ntawv kom raws sijhawm tsis tu ncua mus rau koj lub chaw haujlwm lossis koj tus nai haujlwm (vim tej txhia neeg ua haujlwm rau tus kheej), koj cov nyiaj pab yuav raug ncua cia.

Yog tias lub chaw them nyiaj evsaslas tseem tsis tau them tuaj vim lawv tseem sojntsuam koj qhov teebmeem lawm no, lawv yuav tsum qhia rau koj paub li ntawd ua ntej 14 hnub dhau tom qab lawv txais ntaub ntawv txog koj qhov kev raug mob. Yog lawv tsis txais koj cov ntaub ntawv tias raug mob no, lawv yuav tsum qhia tuaj rau koj tsis pub dhau 7 hnub uas txiav txim tau ntawd thiab qhia koj txog qhov koj muaj feem qheb ib lub rooj txiav txim.

Kuv Xaiv Puas Tau Kuv Tus Kws Kho Mob?

Koj muaj cai xaiv koj tus kws kho mob, kws tig pobtxha, kws pab txog hlwb kev xav, kws kho kotaw, kws kho hniav, tus pab kws kho mob, lossis ib tug kws kuaj mob kawm txuj siab uas muaj ntaub ntawv kawm tiav ua huajlwm nyob rau lub xeev. Yog koj tau kev tso cai los ntawm lub chaw haujlwm, lossis tau kev pom zoo los ntawm ib tug kws kho mob nyob lub xeev no ces koj thiaj yuav tau kev tso cai mus nrhiav ib tug kws kho mob uas tsis nyob hauv lub xeev. Yog tom qab ntawd, koj ho hloov mus rau ib tug kws kho mob tshiab no, koj yuav tau qhia rau koj lub chaw haujlwm lossis qhia rau lub chaw evsaslas paub.

Yog raug mob ceev, koj lub chaw haujlwm yuav nrhiav kev pab kho mob rau koj kom txog thaum koj taus zog los xaiv tus kws kho mob. Koj lub chaw haujlwm lossis chaw evsaslas muaj cai nrhiav ib tug kws kho mob los sojntsuam koj tus mob. Yog koj tsis kam lawv kuaj koj tus mob no yuav ua rau cov nyiaj pab ntawd nyob ncua cia.

Koj muaj cai rau txhua hom kev kho mob uas tseem ceeb thiab yuav tsum tau los kho koj tus mob, tsuas koj tus kws kho mob pom zoo xwb. Cov kev kuaj mob no yog tas nrho tej yam xws li cov tsev kho mob, kev pab tus mob, kev ntsuam xyuas thiab nrhos tes taw yas rau tus neeg mob. Yuav muab nyiaj pab them rau cov tshuaj thiab cov kev mus los uas yuav tsum muaj kom kho tau koj tus mob.

Leejtwg Them Cov Nqi Kho Mob?

Tus tswv ntawm qhov evsaslas lossis tus neeg ua haujlwm rau nws tus kheej yog tus yuav tsum them cov nqi kho mob thiab nqi kev mus los. Xa cov ntaub ntawv nqi kho mob mus rau koj lub chaw haujlwm lossis qhov chaw evsaslas. Yog koj twb tau them ib co nqi kho mob lawm, xa cov tw tshev them ntawd mus rau lub chaw haujlwm (yog koj ua haujlwm rau tus kheej) lossis lub chaw evsaslas kom lawv rov xa cov nyiaj tuaj rau koj.

Yog tus tswv tuav evsaslas lossis tus uas yuav evsaslas rau nws tus kheej pom tias cov kev kuaj mob thiab nqi mob ntawd tsis tseem ceeb thiab tsim nyog muaj, lawv muaj cai hais. Tus tswv tuav evsaslas lossis tus uas yuav evsaslas rau nws tus kheej yuav muaj cai tsis kam them qhov nqi uas tsis tsim nyog thiab yuav tau qhia mus rau qhov chaw evsaslas uas muaj feem cuam nrog qhov teebmeem no. Thaum qhov chaw evsaslas tau txais cov ntaub ntawv txog qhov teebmeem tsis kam them cov nqi kho mob thiab kev kho mob, lub chaw evsaslas yuav tsis kom koj them cov nuj nqis. Yog koj tau txais cov nuj nqis no rau thaum tab tom muaj kev sib hais ces thov tiv tauj koj lub chaw ua haujlwm lub evsaslas rau neeg ua haujlwm lossis yog koj muaj evsaslas rau tus kheej, tiv tauj koj lub chaw haujlwm.

Cov Nyiaj Pab No Yog Them Li Cas?

Thaum koj tseem tab tom so kom tus mob zoo, koj yuav tau txais thaj tsam ib feem peb ntawm cov nyiaj haujlwm txhua lim tiam mus kom txog tus nqi siab tshaj uas yuav them tawm tau nyob rau xyoo koj raug mob ntawd.

Cov nyiaj them yog xam raws rau hnub ntawm ib lim tiam uas ua haujlwm, xws li Hnub Ib mus txog Hnub Rau, uas tsis hais seb qhov koj ua haujlwm tiag yog pes tsawg hnub li. Qhov no txhais tau tias cov nyiaj them txhua hnub yog ib feem rau ntawm cov nyiaj them tawm txhua lim tiam.

Lub hauv paus chaw saib xyuas hu ua Division yeej yuav saib txog tas nrho cov nyiaj them tawm kom yog li yuav tsum muaj. Yog koj xav tias tus nqi nyiaj them tuaj rau koj tsis yog lawm no, tiv tuaj mus rau Division.

Yog Tias Kuv Ho Tau Txais Nyiaj Los Ntawm Social Security Disability Ne?

Raws li txoj cai koj yuav tsum qhia rau tus tswv tuav evsaslas lossis tus uas yuav evsaslas rau nws tus kheej yog koj tau txais kev pab los ntawm Worker’s Compensation thiab nyiaj ntawm Social Security Disability.

Kuv Yuav Tau Txais Kuv Thawj Daim Tshev Thaum Twg?

Feem ntau, thawj cov nyiaj yuav tuaj los ntawm lub chaw evsaslas tsis pub dhau 14 hnub tom qab hnub koj tsis ua haujlwm lawm. Yog siv sijhawm ntev tshaj ntawd, tiv tauj koj lub chaw haujlwm lossis tus tuav cov evsaslas ntawm WC.

Yog koj cov nyiaj cia li tsis tuaj lawm, lossis koj muaj lwm yam teebmeem, tiv tauj koj lub chaw haujlwm lossis tus neeg tuav evsaslas seb qhov teebmeem yog dabtsi. Yog koj tseem xav tau kev pab tshaj ntawd thiab, tiv tauj qhov chaw haujlwm Division. Koj muaj cai pauv thiab sau npe rau cov tshev them rau kev raug mob ntawd uas tsis tas txhawj tias yuav poob koj cov cai uas koj muaj li.

Muaj Kev Pab Dabtsi Rau Hom Mob Kho Tsis Tau Li Lawm?

Tom qab koj tus mob zoo li qhov zoo tau lawm, koj tus kws kho mob yuav txiav txim siab seb puas muaj tej yam dabtsi uas kho tsis tau lawm.

Rau tej yam mob uas ua rau koj tsis taus mus li lawm, koj yuav tau txais lwm yam kev pab ntxiv. Cov nyiaj them tuaj pab ntawd yog raws txhua hli, tsis yog ua tib teg them.

Seb yuav them raws pes tsawg lim tiam los yeej yog seb tus mob uas kho tsis tau ntawd yog dabtsi xws li tu ntiv tes, tu tes, tus caj npab, tu ceg, tu ko taw, dig muaj, lossis lwm yam. Cov kev pab no yog them ua ke nrog cov thaum lub caij so kom tus mob zoo tibsi. Txawm yuav them li cas los yeej yog raws seb yam tu ntawd yog yam dabtsi xwb.

Yog tsis muaj dabtsi tu li, tiamsis ho mob heev lossis yam ntawd txav tsis taus los tsis muaj zog lawm, ces yuav them rau tsawg lub lim tiam mentsis. Piv txwv tias, yog mob lub xub pwg 10 feem pua ces yuav raug them 10 feem pua ntawm 500 lub lim tiam, lossis them 50 lim tiam.

Muaj tej hom kev mob kho tsis tau uas tau txais kev pab them txawv cov no thiab uas yuav txiav txim los ntawm kev xam seb cov nyiaj haujlwm yav pem suab yuav poob lawm ho ntau.

COV KEV UA RAWS THAUM RAUG MOB TOM HAUJLWM

1. Yog koj raug mob tom chaw haujlwm lossis xav tias kawj tus mob vim ib yam ntawm txoj haujlwm:

  • Qhia tus nai haujlwm tamsim ntawd. Yog koj tus mob hloov, koj yuav tsum qhia tus nai haujlwm kom tsis tu ncua.
  • Mus nrhiav kev pab thiab kev kho mob sai li sai tau.
  • Nco ntsoov hais tias yog koj tos ntev no ces yuav cuam tshuam txog koj tus mob thiab txog cov nyiaj pab tibsi.

2. Koj lub chaw haujlwm yuav tau xa xov txog tus mob mus rau lub chaw evsaslas (lossis lub chaw ua ntaub ntawv yog tias koj yog tus tuav evsaslas). Lawv yog cov yuav xa ntaub ntawv mus rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Raug Mob Tom Hauj Lwm (Worker’s Compensation Division). Koj tus kheej tsis tas yuav ua ntaub ntawv li yog tias koj twb qhia rau chaw haujlwm paub lawm.

3. Cov kev kuaj mob uas tseem ceeb thiab yuav tsum kuaj ces yeej yuav tau kev pab them. Yog koj mus tsis taus haujlwm tshaj peb hnub vim tus mob, koj yuav tau nyiaj them pauj cov hnub mus khwv tsis taus ntawd. Worker’s Compensation yuav muaj kev txhawb rau tseg neeg ntawm tus neeg ua haujlwm yog tias nws ho tag sim neej tom qab raug mob los ntawm chaw haujlwm.

  • Yog koj qhov raug mob losssis tus mob yuav them tau raws li txoj cai:
    • Koj yuav tau txais ib daim tshev los ntawm chaw evsaslas lossis los ntawm koj qhov chaw haujlwm rau tus kheej – uas feem ntau tsis dhau 14 hnub tom qab koj raug mob. Muaj tej zaug ho yuav siv sijhawm ntev mentsis thiab.
    • Muaj lub sijhawm 3-hnub uas yuav tau tos. Thawj peb hnub tom qab raug mob yuav tsis tau nyiaj pab. Tsuas tau yog tias koj ho mus tsis taus haujlwm dhau xya hnub ntawm lub hlis uas raug mob lossis raug mob kho tsis tau li lawm.
    • Lwm yam kev pab rau hom mob uas kho tsis tau, xws li yuav tau txias sab tes los sab taw povtseg, yuav tau kev txiav txim dua tom qab koj rov tuaj ua haujlwm lossis tom qab lub sijhawm so dhau lawm tso. (Mus saib nqe hais tais "Cov Nyiaj Pab No Yog Them Li Cas?" thiab "Muaj Kev Pab Dabtsi Rau Hom Mob Kho Tsis Tau Li Lawm?")

4. Nws tseem ceeb heev tias koj yuav tsum ua txhua yam kom rov tuaj tau haujlwm sai li sai tau, yog tias kev mob tsis cuam tshuam loj. Koj lub chaw haujlwm nrog rau tus kws kho mob yuav tau pom zoo rau koj rov mus ua tej yam haujlwm; vim li no thiaj tseem ceeb heev tias koj yuav tau tham nrog lawv txog kev rov mus haujlwm. Yog koj yeej rov mus ua tsis tau lawm vim tus mob, yeej muaj lwm txoj kev xaiv rau koj thiab. (Mus saib nqe hais tias "Yog Tias Kuv Rov Mus Ua Tsis Taus Txoj Haujlwm Lawm Ne?")

Hos Yog Tias Muaj Kev Sib Hais Txog Kuv Cov Ntaub Ntawv Ne?

Yog muaj kev sib hais tsis haum ntawm koj thiab lub chaw ua hauj lwm lossis lub evsaslas, koj muaj cai hais kom lub Division pab nrog daws yam li hais kom muaj kev sib hais rau ntawm ib tug Kws Txiav Txim Cov Cai Lij choj.

Koj muaj cai ua ntaub ntawv rau ib rooj txiav txim li no yog tias koj lub chaw haujlwm tsis xa koj cov ntaub ntawv raug mob tawm, lossis yog koj ntseeg tau tias koj muaj povthawj qhia tias koj yeej tsis tau txais tas cov kev pab koj yuav tsum tau txais tiag. Cov povthawj no yog xws li ntaub ntawv sau los ntawm ib tug kws kho mob, kws tig pobtxha, kws pab txog hlwb kev xav, kws kho kotaw, kws kho hniav, tus pab kws kho mob, kws kuaj mob kawm txuj siab lossis kws phais neeg mob. Ib tug kws kho hniav, kws kho mob, lossis kws kuaj mob kawm txuj siab muaj cai sau ntaub ntawv txog seb lawv xav li cas txog ntawm tus mob thiab seb yuav kho li cas tiamsis lawv tsis muaj cai sau txog tias koj tus mob yog vim haujlwm los tsis yog lossis seb tus mob ua rau koj tsis taus npaum li cas. Cov ntaub ntawv kho mob uas txhawb koj cov ntawv hais yuav tsum muab tuaj nrog rau daim ntawv xamphaj thov ib rooj txiav txim.

Koj yuav tsum tiv tauj koj lub chaw haujlwm thiab tus tuav cov evsaslas ua ntej xamphaj ntaub ntawv rau ib rooj txiav txim li no kom paub zoo tias qhov kev tham no yog txog dabtsi kiag.

Koj yuav thov tau cov ntaub ntawv los mus xamphaj ib rooj txiav txim no los ntawm Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Raug Mob Tom Hauj Lwm (Worker’s Compensation Division) lossis ib lub ntawm cov hoobkas Office of Worker's Compensation Hearings. Thov mus saib rau peb lub website https://dwd.wisconsin.gov/wc txog cov chaw nyob. Koj kuj yuav tau txais ntaub ntawv sau tuaj qhia txog tias rooj txiav txim li no yuav mus li cas kiag.

Yog Tias Kuv Ntiav Ib Tug Kws Lij Choj Ne?

Yog koj ntiav ib tug kws lij choj rau ib rooj txiav txim no, tus kws lij choj muaj cai sau nqi txog 20 feem pua ntawm cov nyiaj uas tus kws lij choj hais yeej tau los rau koj. Tsis tas li ntawd, koj yuav tau them cov nqi lij choj ntawd tibsi. Cov nqi yuav txiav tawm los ntawm koj cov nyiaj uas koj hais yeej.

Koom Siab Xaus Plaub Yog Dabtsi?

Tej zaum koj lub chaw haujlwm lossis lub chaw tuav evsaslas yuav hais seb koj puas kam koom siab xauv rooj plaub. Kev koom siab xaus rooj plaub no yog thaum sau npe rau ib daim ntawv cog lus lossis hais nyob rau rooj txiav txim. Qhov no yog thaum ib leeg tuaj ib nrab kom sawv daws zoo siab.

Yog muaj ib rooj txiav txim siab hais rau cov nyiaj them qhov kev raug mob lossis sib hais seb qhov raug mob puas yog vim haujlwm tiag, koj thiab lub chaw evsaslas muaj cai txiav txim siab tias yuav koom siab xaus rooj sib hais los tau. Txhua rooj xaus li no yuav tsum tau kev pom zoo los ntawm chaw WC Division lossis lub Office of Worker's Compensation Hearings kom pom tau tias yeej ncaj ncees tiag. Ua ntej yuav sau npe rau ib daim ntawv xaus rooj sib hais no, tseem ceeb heev tias koj to taub cov kev pab uas yuav tsis muab rau koj nyob yav tom ntej. Tom qab koj cog lus pom zoo xaus rooj txiav txim li no lawm, yuav nyuaj rau koj hloov raws kev raws cai. Feem ntau, koj yuav tsis tau txais dabtsi tshaj qhov uas hais muaj nyob rau rooj txiav txim uas sib koom siab xaus no.

Yog Kuv Lub Chaw Haujlwm Tsis Rov Txais Kuv Ne?

Txoj cai no tsis tau cog lus li cas tias yuav rov tau haujlwm ua tom qab raug mob tas lawm, thiab lub chaw haujlwm tsis tas yuav tuav txoj haujlwm tos koj lossis tsim ib txog haujlwm tshiab rau koj li. Txawm li ntawd los, koj muaj cai txais nyiaj uas ntau li cov yuav them rau ib xyoos haujlwm yog tias lub chaw haujlwm “tsis kam yam tsis tsim nyog” rov txais tus neeg ua haujlwm uas tau raug mob ntawd. Cov neeg ua haujlwm uas ntseeg tau tias lawv lub chaw haujlwm tsis kam rov txais lawv ua haujlwm yam tsis tsim nyog li no ces muaj cai xamphaj ib rooj txiav txim plaub ntug.

Yog Tias Kuv Rov Mus Ua Tsis Taus Txoj Haujlwm Lawm Ne?

Tej txhia neeg ua haujlwm yuav rov mus ua tsis taus hom haujlwm qub uas lawv tau ua thaum tsis tau raug mob ntawd lawm. Tiv tauj nrog koj lub chaw haujlwm thiab koj tus kws kho mob seb koj puas yuav rov qab mus ntxov tiamsis mus rau tej hom haujlwm uas koj ua taus. Qhov no yuav pab koj rov qab nkag tau mus rau kev ua haujlwm kom tsis muaj teebmeem.

Yog koj tus kws kho mob lossis chaw haujwm hais mentsis tias qhov koj yuav rov mus rau txoj haujlwm qub tsis tau lawm no, koj tiv tauj tau rau tus tuav evsaslas kom mus tau rau tej lub chaw muaj kev pab kho kom koj rov mus taus haujlwm uas yog cov chaw me muaj ib tug tswv khiav lossis cov chaw tseem fwv tsim rau pejxeem. Ib qho chaw nov yog hu ua State Division of Vocational Rehabilitation (DVR), uas yeej muaj nyob thoob lub xeev no. Mus Saib DVR lub website ntawm https://dwd.wisconsin.gov/dvr kom paub ntxiv.

Koj muaj feem cuam hais tau kom lawv xa ib daim hu ua "Kev Rov Qab Mus Ua Haujlwm" (WKC-7762-P) los ntawm koj lub chaw haujlwm lossis koj lub chaw haujlwm lub chaw evsaslas losis ntawm Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Raug Mob Tom Hauj Lwm (Worker’s Compensation Division). Phau ntawv qhia no yuav qhia tau rau koj txog kev txhim kho kom rov mus ua tau haujlwm.

Yog tom qab koj zoo lawm es koj ho tsis muaj ib txog haujlwm no, koj xamphaj ntaub ntawv tau mus thov kev pab nyiaj tsis ua haujlwm ntawm https://unemployment.wisconsin.gov. Yog xav tau kev pab siv cov kev pab sau online lossis yog koj tsis muaj hau kev los mus rau online ces hu mus rau tus xovtooj (414) 435-7069.

Yog muaj lus nug dabtsi txog koj cov ntaub ntawv raug mob tom chaw haujlwm no koj yuav tsum nug rau koj lub chaw haujlwm, tus tuav cov evsaslas, losis qhov chaw khiav ntaub ntawv Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Raug Mob Tom Hauj Lwm (Worker’s Compensation Division). Yog xav paub ntau ntxiv no, hu mus rau WC Division ntawm (608) 266-1340.

Thaum Twg Thiaj Li Them Nyiaj Ntau Lossis Nyiaj Tsawg?

Yog lub chaw haujlwm tsis tau ua raws tseem fwv txoj cai saib kev nyab xeeb es thiaj li muaj kev raug mob no ces lub chaw haujlwm yuav tau them 15 feem pua tshaj ntawm cov nyiaj yuav them, tiamsis tsis pub dhau $15,000. Qhov no yog ib qho them tauj lwm yam uas yeej yuav tsum muaj lawm. Txawm tias yog tim tus neeg ua haujlwm tsis ceevfaj los yeej yuav tau them cov nyiaj no li.

Yog koj ntseeg tias koj yuav tsum tau txais qhov nyiaj nce no vim koj lub chaw haujlwm tsis ua raws txoj cai kom muaj kev nyab xeeb no, koj xamphaj tau ntaub ntawv rau ib rooj txiav txim thiab yuav tau muaj tim khawv los qhia tias koj lub chaw haujlwm yeej txhaum tiag.

Yog tus neeg ua haujlwm ho yog tus ua tsis raws cov cai uas tau muab sau tseg tom chaw haujlwm, cov nyiaj yuav raug luv li 15 feem pua, tiamsis tsis pub dhau $15,000. Yog qhov raug mob no yog tim tus neeg ua haujlwm vim siv yeeb tshuaj lossis dej cawv, tus tswv ntawm qhov evsaslas lossis tus neeg ua haujlwm rau nws tus kheej yuav rau them nws cov nqi kho mob nkaus xwb.

Kuv Cov Ntaub Ntawv Yuav Qhib Ntev Li cas?

Koj yuav tau xa ntaub ntawv txog koj tus mob mus rau koj lub chaw haujlwm tsis pub dhau ob xyoo mas koj thiaj li muaj feem cuam yuav tau kev pab rau qhov raug mob ntawd. Yog muaj ntaub ntawv sau cia lossis nyiaj them tawm ua ntej ob xyoos dhau ces koj cov ntaub ntawv yuav qhib raws txoj cai ntev li 6 lub xyoos txwm pib rau hnub koj raug mob lossis hnub them nyiaj zaum kawg rau koj, nyob ntawm seb hnub twg yog hnub los tom qab. Xws li cov kev mob uas kawj los ntawm ib yam ua tom chaw haujlwm, xws li lag ntseg, tsaug tes taw, thiab lwm yam li ntawd. Cov muaj raws li no tsis muaj ib lub sijhawm uas yuav xaus rau kev ua ntaub ntawv. Tej yam uas mob loj heev xws li tu ib sab tes, tu caj npab, dig muag, xiam hlwb, losiss raug mob ntawm ib qho lossis tas nhro lub duav lossis lub hauv caug uas yuav tau hloov no ces tsis muaj lub sijhawm txwv los mus ntxiv ntaub ntawv rau tej yam kev raug mob thaum ua haujlwm. Nws tseem ceeb heev rau txhua txhia rooj lus uas koj yuav tsum tau khaws koj cov ntaub ntawv txog zaum koj tau txais daim tshem them nyiaj kawg nkaus.

Lus Nug txog Cov Nyiaj Them Rau Cov Neeg Raug Mob Nram Haujlwm nug mus rau:

Division of Worker's Compensation
201 E. Washington Ave.
Room C100
P.O. Box 7901
Madison, WI 53707
(608) 266-1340

DWD yog ib tus tswv hauj lwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam oob qhab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Raug Mob Tom Hauj Lwm ntawm (608) 266-1340 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.

WKC-18-P (R. 12/2017)