Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Kev Txwv Neeg Ua Hauj Lwm Pab Cuam rau Pej Xeem Kev Nkag Mus Saib Tau Cov Ntaub Ntawv Teev Tseg

 1. Cov Pej Xeem Sawv Daws. Cov ntaub ntawv ntawm feem ntau ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm muaj feem ntsig txog tus neeg ua hauj lwm cov nyiaj them nqi kho mob los sis ib tus tswv hauj lwm tus kheej cov ntaub ntawv nyiaj txiag yog qhov tsis pub lwm tus paub thiab tsis qhib kev rau kev soj ntsuam los sis kev luam tawm rau cov pej xeem sawv daws. Qhov no suav nrog cov ntaub ntawv uas nthuav tawm:
  • Ib tug neeg ua hauj lwm tus kheej uas thov cov neeg ua hauj lwm cov txiaj ntsig nyiaj pab ntawm hauj lwm;
  • Qhov xwm ntawm qhov kev raug mob uas cov neeg ua hauj lwm tau thov;
  • Tus neeg ua hauj lwm qhov kev mob yav dhau los los sis niaj hnub no;
  • Qhov kev tsis taus ntawm tus neeg ua hauj lwm;
  • Tus nqi, hom thiab sij hawm ntawm cov nyiaj pab them rau tus neeg ua hauj lwm;
  • Txhua cov ntaub ntawv nyiaj txiag tau muab rau chav hauj lwm los ntawm tus tswv hauj lwm kev pov hwm tus kheej los sis tus neeg thov kev tuav pov hwm tus kheej.
 2. Ob Tog Neeg rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Kev Thov Kev Pab Cuam. Cov ntaub ntawv thov raug qhib rau kev soj ntsuam thiab kev luam tawm los ntawm cov neeg ua hauj lwm uas tau thov, los sis los ntawm cov tswv hauj lwm thiab cov neeg pov hwm uas yog cov tog neeg rau ib qho kev thov cuam tshuam nrog cov neeg ua hauj lwm.
 3. Ob Tog Cov Kws Lij Choj los sis Cov Neeg Sawv Cev Tso Cai. Cov kws lij choj los sis lwm tus uas tau kev tso cai los ntawm ob tog los sawv cev ntawm lawv xws li tus txij nkawm, tus me nyuam loj, tus tsim cai lij choj los sis tus pab tsim cai lij choj muaj cai zoo qhib nkag mus ib yam rau cov ntaub ntawv xws li ob tog. Ua ntej tshaj tawm cov ntaub ntawv tau thov los ntawm ib tus neeg uas lees tias sawv cev ua ntawm ib tog twg, tej zaum Lub Chaw Hauj Lwm Kev Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm yuav tseev kom tus neeg thov sau ntawv muab ntawv tso cai los ntawm pawg neeg thiab kev txaus siab qhia tus kheej.
 4. Cov Kev Tshawb Nrhiav. Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm tsis tas yuav tshawb xyuas ntaw, nws cov ntaub ntawv rau ob tog, lawv cov kws lij choj los sis cov neeg sawv cev raug cai. Tej zaum Lub chaw hauj lwm tseev kom tus neeg thov kev kwv yees hnub raug mob thiab lwm cov ntaub ntawv muaj feem cuam tshuam uas yuav pab cov ntaub ntawv thov. Cov no tuaj yeem suav cov khoom xws li lub npe thiab tus naj npawb kev nyab xeeb xaus saus ntawm tus neeg ua hauj lwm, thiab lub npe ntawm tus tswv hauj lwm thiab tus tuav pov hwm thaum lub sij hawm raug mob.
 5. Kev Soj Ntsuam Cov Ntaub Ntawv Kev Thov. Raws li txoj cai, tej zaum cov neeg thov soj ntsuam xyuas cov ntaub ntawv thov tsuas yog nyob rau:
  Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm
  GEF I, Room C100
  201 East Washington Avenue
  Madison, WI 53703

  Lub Chaw Ua Hauj Lwm qhib rau hnub ua hauj lwm (tshwj tsis yog hnub so) txij 7:45 teev sawv ntxov txog 4:30 teev tsaus ntuj. Tus neeg thov yuav tsum tiv tauj rau tus neeg txais tos hauv Chav C100 ntiag tug los sis hauv xov tooj ntawm 608-266-1340. Tej zaum cov neeg thov yuav tsis tshem tawm cov ntaub ntawv los ntawm Lub chaw hauj lwm yam tsis tau sau ntawv tso cai los ntawm Tus Thawj Tswj ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Kev Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm.
 6. Cov Chaw Rau Kev Soj Ntsuam Cov Ntaub Ntawv Tsis Tau Thov. .
  Lub Chaw Hauj Lwm Madison
  Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm
  GEF 1, C100
  201 East Washington Ave.
  Madison, WI 53707

  Tus Saib Xyuas Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj: 608-266-3280
 7. Kev Luam Tawm. Tej zaum cov neeg thov uas raug tso cai yuav luam tau cov ntaub ntawv hauv lub chaw hauj lwm Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm li kaum cents ($0.10) toj ib nplooj ntawv. Tej zaum yuav tsis muaj ib tus neeg twg tshem tawm cov ntawv sau tseg los ntawm lub chaw hauj lwm Kev Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm rau kev theej. Lub Chaw Hauj Lwm Kev Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm yuav luam cov ntaub ntawv rau nees nkaum xees ($ 0.20) toj ib nplooj ntawv. Muaj kev ntxiv nqi li ntawm $2.00 toj ib daim ntawv rau cov ntawv pov thawj theej thiab $3.00 toj kev xa ntawv ib zaug rau tus xa ntawv thiab tuav. Kwv yees li 15 hnub ua hauj lwm rau Lub Chaw Hauj Lwm theej thiab xa cov ntaub ntawv thov. Thaum tsim nyog lawm, Lub Chaw Hauj Lwm sim ua kom muaj kev pab cuam nrawm. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau 608-266-3280.
 8. Cov Kev Ncua. Tej zaum cov ntawv yuav tsis muaj nyob tam sim ntawd yog cov neeg ua hauj lwm tab tom ua hauj lwm ntawm cov ntaub ntawv los sis yog tias lawv yuav tsum los ntawm Lub Tsev Hauj Lwm ntawm Kev Saib Xyuas Cov Ntaub Ntawv Chav Lis Hauj Lwm los sis Lub Chaw Hais Plaub thiab Kev Rov Hais Dua. Ob lub lim tiam ntxiv yog cov xwm txheej zoo li no, tab sis nws yuav siv sijhawm ntev dua. Lub Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Neeg Ua Hauj Lwm yuav sim ua kom nrawm rau kev soj ntsuam los sis kev luam tawm thaum tsim nyog.

Txoj Cai:

 • Tshooj 102.33 (2)(b), Xeev Wisconsin Cov Cai
 • Tshooj DWD 80.025, Xeev Wisconsin Kev Tswj Hwm Txoj Cai

WKC-9461-P (R. 08/2019)