Lus Qhia Cov Neeg Ua Haujlwm Txog Kev Thov Wisconsin Cov Nyiaj Poob Haujlwm

dwd.wisconsin.gov/uiben/handbook/apply.htm

Thaumtwg Thiaj Thov Tau

 • Koj poob haujlwm tag nrho,
 • Koj cov nyiaj ua haujlwm tau los txhua lub limtiam raug txo,
 • Koj yeej npaj tias yuav raug tshem tawm haujlwm tom ntej hauv 13 lub limtiam, losyog
 • Koj tau koom nrog hauv txoj Trade Adjustment Assistance (TAA) Program.

Tsis paub meej tias koj yuav tsim nyog tau kev pab? Mus thov kom paub seb koj puas tsim nyog tau. DWD yog cov tuaj yeem txiav txim siab seb koj puas tau kev pab.

TSEEM CEEB: Koj yuav tsum ua daim ntawv thov thawj zaug tsis pub dhau 7 hnub ntawm qhov kawg ntawm lub listiam uas yog Hnub Sunday rau Hnub Saturday (calendar week) uas koj xav tau cov nyiaj UI pab.

Yam Yuav Tsum Paub Thiaj Thov Tau

 • Lub npe siv nkag (username) thiab tus lus zais nkag (password) (rau kev ua ntawv thov online).
 • Ib tug email chaw nyob siv tau losyog tus lej xovtooj ntawm tes.
 • Koj tus chaw nyob tam sim no.
 • Koj tus lej xaus saus.
 • Koj daim ntawv tsav tsheb Wisconsin lossis tus lej ntawm koj daim npav ID (yog koj muaj ib tug).
 • Koj cov keebkwm ua haujlwm rau 18 lub hlis dhau los, kuj muaj:
  • Cov tswv lag luam lub npe.
  • Cov tswv ntiav haujlwm chaw nyob (kuj muaj zip code).
  • Cov tswv ntiav haujlwm lej xovtooj.
 • Thawj hnub thiab hnub kawg ntawm kev ua haujlwm nrog txhua tus tswv ntiav haujlwm.
 • Yog vim li cas tsis ua haujlwm nrog txhua tus tswv ntiav haujlwm.
 • Yog tias koj tsis yog neeg xam xaj Asmeskas (U.S. citizen), koj tus lej sau npe neeg txawv tebchaws (alien registration number), daim ntawv naj npawb, thiab hnub tas sijhawm
 • Yog tias koj ua tub rog hauv 18 lub hlis dhau los, Form DD-214.
 • Yog tias koj yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsoomfwv, Form SF-50 losyog SF-8.
 • Yog koj yog ib tug tswv cuab ntawm lub union, lub npe thiab tus naj npawb hauv cheeb tsam ntawm koj lub union hall.
 • Yog tias koj xav tau Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them los ntawm kev tso nyiaj ncaj qha, koj lub txhab nyiaj, koj tus lej routing thiab koj tus lej account.

DWD yog ib tus tswv num haujlwm thiab muab kev pab muaj vaj huam sib luag rau sawv daws. Yog koj muaj ib tus mob xiam hoob khab tsis taus thiab xav tau kev pab rau daim ntawv no, thov hu rau 7-1-1 rau Wisconsin Relay Service. Thov hu rau Fab Saib Xyuas Kev Them Nyiaj Thaum Poob Hauj Lwm ntawm (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 mus thov kom muab daim ntawv no kho ua lwm hom kom koj nyeem tau, nrog rau qhov kom muab txhais ua lwm hom lus.

Yuav Thov Licas

 1. Mus rau my.unemployment.wisconsin.gov
 2. Mus nyeem thiab txais cov lus thiab txoj cai(terms and conditions)
 3. Tsim ib lub username thiab password
  • Nco Tseg: Thaum koj tso cai siv cov kev pabcuam online, koj tuaj yeem tau txais tsab ntawv txheeb xyuas tus kheej nrog ib tus lej xa tuaj uas yuav tsum tau siv hauv xya hnub.
 4. Nkag mus rau thiab qhib kev pab (benefit services) nyob online
 5. Ua koj daim ntawv thov thawj zaug kom tiav

Thov online thaum lub sijhawm no:

Sunday 9:00 AM - Ib tag hmo
Monday – Friday Ncav Cuag (reachable) 24 xuab moos
Saturday Ib tag hmo – 3:00 PM
Xav tau kev pab?

Rau kev mus siv lub computer thiab kev pabcuam neeg ua haujlwm (workforce services):

Mus xyuas koj qhov Job Center ze tshaj plaws
wisconsinjobcenter.org/directory

Mus nrhiav kev pab siv cov kev pab online no, losyog koj mus tsis tau online tiag, hu:

Hu rau Kev Thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) ntawm (414) 435-7069 lossis hu dawb ntawm (844) 910-3661 rau cov sijhawm ua haujlwm no.

Hais Rau Cov Tswv Num: Tag nrho cov tswv num es nyob rau hauv qab lub lav Wisconsin's Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm kev cai lij choj yuav tsum tso saib daim ntawv no rau tej thaj tsam es tibneeg ua haujlwm yuav pom nyob rau ntawm txiag ntsia tawv. Yog cov tswv num tsis muaj ib lub chaws ua haujlwm rau lawv cov tibneeg mus tas li, lawv yuav tsum muab ib daim ntawv no rau txhua tus tibneeg ua haujlwm. Mus nrhiav kom tau daim ntawv no ntau ntxiv, mus online rau ntawm: dwd.wi.gov/dwd/publications/ui/notice.htm losyog hu xovtooj rau (414) 438-7705 thov cov ntawv luam.

Lus Ceebtoom Rau Cov Tibneeg Ua Haujlwm: Txoj cai los ntawm Federal Social Security hais tias koj yuav tsum muab koj tus Social Security nwaj npawb rau peb. Koj tus nwaj npawb no yuav qhia hais tias yog koj tiag thiab yuav siv qhia seb koj puas yuav txais tau nyiaj poob haujlwm. Yog koj tsis muab koj tus Social Security nwaj npawb thaum koj thov cov nyiaj no, peb yuav pab tsis tau koj.