Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Tsoom Fwv Cov Kev Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Tau Xaus Lawm

English  |  Español  |  Hmoob

Lub Khoos Kas Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA), Kev Pab Cuam Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Txog Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC), thiab Tsoom Fwv kev pab them nuaj rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (FPUC) tau xaus rau Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021 lawm. Tsis tuaj yeem them nyiaj raws li cov khoos kas pab cuam no rau Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2021 los sis tom qab ntawd.

Yog tias koj cov nyiaj them rau tsoom fwv lub khoos kas tseem tab tom tos vim muaj teeb meem tsim nyog tau txais, peb yuav tsum daws qhov teeb meem ua ntej. Tom qab koj qhov teeb meem tsim nyog tau txais kev daws lawm, koj yuav tau them rau lub lim tiam uas koj tsim nyog mus txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.

Mus saib https://jobcenterofwisconsin.com txhawm rau nrhiav cov peev txheej los pab koj nrog koj txoj kev nrhiav hauj lwm.

Cov Ntsiab Lus ntawm Cov Khoos Kas:

Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (PUA)

Cov nyiaj rau kev poob hauj lwm rau cov neeg tsis tsim nyog tau txais rau kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm (UI) li ib txwm muaj (xws li tus kheej ua hauj lwm rau tus kheej, cov neeg cog lus ua hauj lwm ywj siab, cov neeg ua hauj lwm uas muaj keeb kwm ua hauj lwm tsawg)

Tsoom Fwv Teb Chaws Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (FPUC)

Kev muaj xwm txheej ceev ib ntus nce rau cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm

 • Muab kev them nyiaj ntxiv rau cov tib neeg uas tau txais txiaj ntsig los ntawm ib qho ntawm cov khoos kas pab cuam hauv qab no:
  • Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) Ib Txwm Muaj, suav nrog
   • Nyiaj Pab Them Rau Kev Poob Hauj Lwm Rau Tsoom Fwv Cov Neeg Ua Hauj Lwm (UCFE)
   • Nyiaj Pab Them Rau Kev Poob Hauj Lwm rau Ex-Service cov tswv cuab (UCX)
  • Cov Kev Pab Txuas Ntxiv (EB)
  • Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (PUA)
  • Kev Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC)
  • Lub Koom Haum Work-Share (STC)
  • Nyiam Them Rau Kev Tsim Kho Kev Ua Lag Luam (TRA)
 • $600 toj ib lim tiam los ntawm lub lim tiam xaus ntawm Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 4, 2020 txog rau lub lim tiam xaus ntawm Lub Xya Hlis Ntuj Tim 25, 2020
 • $300 ib lub lim tiam los ntawm lub lim tiam xaus ntawm Lub Ib Hlis Ntuj Tim 2, 2021 txog lub lim tiam xaus ntawm Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021

Kev Pab Nyiaj Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Ntawm Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC)

Ib lub khoos kas pab cuam ib ntus uas muab cov nyiaj pab xwm txheej ceev ntxiv rau lub lim tiam rau cov neeg uas tseem poob hauj lwm tom qab lawv siv lawv cov nyiaj pab Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) Ib TXwm Muaj tas

 • Muaj txog li 53 lub lim tiam txij li lub lim tiam xaus ntawm Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 4, 2020 txog rau lub lim tiam xaus ntawm Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021. Plaub caug lub lim tiam no tsuas yog them rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 27, 2020 los sis tom qab ntawd.

Cov Kev Them Nyiaj Pab Cuam Kev Poob Hauj Lwm Rau Cov Tau Txais Nyiaj Sib Xyaws (MEUC)

Ib lub khoos kas pab cuam ib ntus uas tau them nyiaj ntxiv $100/lub lim tiam rau cov tib neeg uas tau txais cov txiaj ntsig kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm (UI) li niaj zausib txwm muaj thiab tau txais tsawg kawg yog $5,000 hauv tag nrho cov nyiaj tau los ntawm kev ua hauj lwm rau tus kheej hauv xyoo se ua ntej tus neeg thov thawj zaug

 • Yuav tsum tau thov rau MEUC thiab muab cov ntaub ntawv tsim nyog los ua pov thawj cov nyiaj khwv tau los ntawm kev ua hauj lwm rau tus kheej.
 • Tsim nyog tau txais thiab muaj tsawg kawg yog $1 vim yog cov nyiaj pab kev tuav pov hwm rau kev poob hauj lwm (UI).
 • Lub lim tiam uas yuav them nyiaj xaus rau Lub Ib Hlis Ntuj Tim 2, 2021 txog lub lim tiam xaus ntawm Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 4, 2021.

Kev Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA)

Tsoom Fwv Lub Chaw Tswj Xyuas Kev Kub Ntxhov (FEMA) lub khoos kas pab cuam uas tau muab $300 ntxiv rau ib lub lim tiam rau cov neeg thov tsim nyog tau txais uas tau lees paub tias lawv poob hauj lwm los sis poob hauj lwm ib feem vim muaj kev cuam tshuam los ntawm tus kab mob COVID-19.

 • Ntxiv nrog rau Cov Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj, Lub Khoos Kas Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA), Kev Pab Cuam Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Txog Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC), Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv (EB), Kev Pab Cuam Ua Hauj Lwm (Work-Share), los sis cov nyiaj Pab Cuam Hloov Kho Kev Ua Lag Luam (TRA) tam sim no muaj rau cov neeg ua hauj lwm poob hauj lwm hauv Wisconsin.
 • Yuav tsum tau txais cov nyiaj pab txhua lub lim tiam yam tsawg kawg yog $100 thiaj li tsim nyog. (Lus Cim Tseg: Cov neeg ua hauj lwm thov faib ua hauj lwm yog tsim yog tau txais rau Txoj Kev Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm (LWA) yog tias them rau lawv yam tsawg kawg yog $100 tom qab txo).
 • Qhov them tau rau lub lim tiam xaus ntawm Lub Yim Hlis Ntuj Tim 1, 2020 txog Lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 5, 2020.
 • No payments of LWA will be made after March 27, 2022.

Cov Kev Pab Txuas Ntxiv (EB)

Cov nyiaj pab rau kev poob hauj lwm ntxiv rau cov neeg uas ua rau lawv li cov nyiaj pab Kev Tuav Pov Hwm Rau Kev Poob Hauj Lwm (UI) ib txwm muaj thiab Kev Pab Cuam Them Nyiaj Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Xwm Txheej Ceev Txog Tus Kab Mob Sib Kis (PEUC)

 • Ntxiv 13 lub lim tiam ntawm cov nyiaj pab cuam.
 • Cov tib neeg uas tau txais kev pab cuam Lub Khoos Kas Pab Cuam Rau Kev Poob Hauj Lwm Thaum Muaj Tus Kab Mob Sib Kis (PUA) yog tsis tsim nyog.
 • Lub lim tiam uas yuav them nyiaj xaus rau Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 23, 2020 txog lub lim tiam xaus ntawm Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 7, 2020.