Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Tshooj 3 - Kev Puas Tsim Nyog Tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI)

English  |  Español  |  Hmoob


DWD yuav tshuaj xyuas koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application los txiav txim seb koj puas tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).

Peb saib 3 yam:

 1. 1. Koj tau ua haujlwm ntau npaum li cas hauv 12 txog 18 lub hlis ua ntej koj ua koj daim ntawv thov thawj zaug?
 2. Koj yuav tsum tau khwv tau nyiaj ua haujlwm (wages) txaus nyob rau hauv 12 mus rau 18 lub hlis ua ntej ua daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application). Yog koj tsis khwv tau nyiaj ua haujlwm (wages) txaus, koj yuav tsis tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Thov saib Qualifying Wages kom paub ntau ntxiv txog cov kev cai pua muaj nyiaj txaus tsim nyog.

 3. Vim li cas koj tsis ua haujlwm rau koj tus/cov tswv ntiav haujlwm yav dhau los lawm?
 4. Yam vim li cas koj tsis ua haujlwm yuav pab txiav txim seb koj puas tuaj yeem tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Nov yog qee qhov piv txwv ntawm kev sib cais (separation) uas yuav ua rau koj tsim nyog lossis tsis tsim nyog koj tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Saib Teeb Meem Kev Tsim Nyog yog xav paub ntxiv.

  Koj tuaj yeem tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog tias koj:

  • Tau tso tawm lossis koj cov sijhawm ua haujlwm raug txo vim tias koj tus tswv ntiav haujlwm tsis muaj haujlwm txaus rau koj,
  • Tawm koj txoj haujlwm thiab tuaj yeem qhia tau tias yog vim li cas yog qhov laj thawj zoo,
   • Qhov laj thawj zoo yog ib qho tseeb thiab laj thawj tseem ceeb uas tus tswv ntiav haujlwm muaj lub luag haujlwm, thiab uas tshuav koj tsis muaj lwm txoj hauv kev tabsis tawm haujlwm. Ib qho piv txwv yog kev ua haujlwm tsis nyab xeeb. Yog xav paub ntxiv, thov tshuaj xyuas Exceptions to the Standard Quit Disqualification.

  Koj tuaj yeem tsis tau txais nyiaj povhwm poob haujlwm (UI) yog tias koj:

 5. Koj puas muaj peev xwm thiab muaj rau kev ua haujlwm?
 6. Yuav kom tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI), koj yuav tsum yog:

  • Nquag nrhiav haujlwm,
  • Muaj lub hlwb thiab lub cev muaj peev xwm ua haujlwm,
  • Muaj kev tso cai raug cai ua haujlwm hauv Tebchaws Meskas, thiab
  • Muaj tuaj yeem/sijhawm txais kev ua haujlwm tshiab.
   • Piv txwv li, koj tsis muaj lub luag haujlwm ntawm tus kheej uas yuav tiv thaiv koj los ntawm kev ua haujlwm.

Teeb Meem Kev Tsim Nyog

If DWD yuav tsum tshawb xyuas koj qhov kev tsim nyog tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI), peb yuav tuav koj cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) thaum peb tshawb xyuas. Nyob rau lub sijhawm no, koj yuav tsum txuas ntxiv mus ua koj cov ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certifications).

Koj thiab koj tus tswv ntiav haujlwm yuav muaj sijhawm los qhia qhov tseeb ua ntej peb txiav txim siab txog koj qhov kev tsim nyog. Tej zaum koj yuav tau txais hu xovtooj, ib daim foos kom tiav thiab rov qab xa los, losyog daim ntawv ceeb toom ntawm kev xam phaj teem caij ua ib feem ntawm peb qhov kev tshawb nrhiav. Txhua qhov kev tshawb xyuas yog ua los ntawm xovtooj lossis tsab ntawv. Teb rau txhua cov kev thov rau cov ntaub ntawv qhia los ntawm lub sijhawm kawg uas tau teev tseg ntawm qhov kev thov. Yog tias koj tsis muab cov ntaub ntawv qhia thaum peb qhia koj ua, losyog tsis koom thaum tau teem caij xam phaj, peb yuav txiav txim siab nrog tej lus tseeb peb muaj seb koj puas tsim nyog tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI), thiab tej zaum cov nyiaj pab yuav raug tsis kam them.

Yog tias koj raug nug kom hu rau tus neeg tshawb xyuas thiab tsis tuaj yeem ncav cuag lawv thaum koj hu rau lawv cov xovtooj ncaj qha, thov tso lub suab lus. Tus kws tshawb nrhiav tab tom pab lwm tus neeg thov, thiab lawv yuav rov qab hu koj sai li sai tau. Koj tuaj yeem pab tau los ntawm kev tso koj lub npe, lej xovtooj, thiab lus qhia hais txog thaum twg koj mam muaj sijhawm rau hauv koj cov lus.

Yog tias peb teem caij xam phaj, koj yuav tau txais ib daim ntawv ceeb toom nyob rau hauv xa ntawv nrog hnub tim thiab lub sij hawm ntawm kev xam phaj. Koj yuav tsum hu rau tus lej xovtooj ntawm daim ntawv ceeb toom sai li sai tau yog tias koj yuav xav teem lawm sijhawm xam phaj dua. Txhua qhov kev xam phaj tau teem sijhawm ntxov li sai tau. Koj tsis tuaj yeem thov kev xam phaj rau ib lub sijhawm sai dua.

Tom qab kev tshawb nrhiav tiav lawm, peb yuav qhia koj txog qhov kev txiav txim siab (determination) ntawm kev sau ntawv. Sab nraub qaum ntawm daim ntawv txiav txim xa tuaj rau koj yuav muaj cov lus qhia txog kev ua ntawv thov kom rov hais dua (appeal). Yog tias koj tsis pom zoo nrog qhov kev txiav txim siab, koj yuav tsum thov rov hais dua kom sai li sai tau. Yog xav paub ntxiv txog kev thov rov hais dua, saib Appeals and Petitions.

Yog tias koj lossis koj tus tswv ntiav haujlwm thov kom hais dua (appeal) ntawm ib qho kev txiav txim siab (determination) txuas ntxiv mus ua ntaub ntawv rau koj cov ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certifications) thaum koj poob haujlwm lossis poob haujlwm ib nrab. Yog tias koj yeej qhov kev thov rov hais dua, koj tsuas tuaj yeem tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog tias koj tau ua ntawv thov txhua lub limtiam. Yog xav paub ntxiv txog txoj kev thov kom hais dua rau ib qho kev txiav txim siab, thov saib Appeals and Petitions.

Koj tsis tuaj yeem xaiv tus/cov tswv ntiav haujlwm uas koj tau ua ntawv thov (claiming) Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) los ntawm. Txoj cai lij choj hauv xeev tau teeb tsa ib qho qauv rau kev txiav txim siab ntawm tu/cov tswv ntiav haujlwm twg uas nyob hauv koj lub sijhawm pib base period employers) yuav raug them rau koj cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Qee lub sijhawm yuav tsum muaj kev tshawb xyuas los txiav txim siab seb tus tswv ntiav haujlwm twg raug them thiab tus nqi uas lawv raug them.

Thaum koj ua koj daim ntawv thov thawj zaug (initial claim application) lossis ntawv pov thawj thov txhua lub limtiam (weekly claim certification, tmuaj ntau yam teeb meem uas yuav cuam tshuam rau koj qhov kev tsim nyog. Lawv yuav tsum tau tshawb xyuas thaum lawv tshwm sim.

Piv txwv li, cia peb hais tias koj tau ua haujlwm 10 xyoo rau XYZ Corporation thiab raug tso tawm peb lub hlis dhau los. XYZ Corporation tsis muaj kev cuam tshuam txog koj qhov kev tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) raws li koj qhov kev sib cais (separation) los ntawm lawv.

Tom qab koj tau tso tawm haujlwm, koj pib ua haujlwm rau ABC Corporation. ABC Corporation rho koj tawm haujlwm, thiab koj tau ua ntawv thov (claim) rau Nyiaj Povhwm Poob Haulwm (UI). Thaum lub sijhawm koj ua ntawv thov, ABC Corporation tsis nyob hauv koj lub sijhawm pib (base period) thiab yuav tsis raug them rau ib qho Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) uas yuav them tuaj rau koj.

Txawm li cas los xij, yog tias koj qhov kev raug rho tawm haujlwm los ntawm ABC Corporation yog vim mua txhaum coj tsis ncaj (misconduct),, koj yuav tsis tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) mus txog rau 7 lub limtiam tom qab koj tau raug rho tawm thiab txog thaum koj tau txais 14 npaug ntawm koj qhov nyiaj pab them txhua lub limtiam (weekly benefit rate) hauv cov nyiaj ua haujlwm (wages) los ntawm kev ua haujlwm uas muaj nyob hauv Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (covered employment) tom qab koj tau raug rho tawm haujlwm los ntawm ABC.

Ntxiv mus, yog tias koj qhov kev raug rho tawm haujlwm tau txiav txim siab yog vim ua txhaum coj tsis ncaj (misconduct), ABC Corporation yuav tsis raug them nyiaj yav tom ntej yog tias koj tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thiab ua ntawv thov dua tom qab thaum ABC Corporation poob rau hauv koj lub sijhawm pib (base period).

Koj yuav tsis tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog tias koj:

 • Tawm haujlwm yam tsis muaj laj thawj zoo. Koj yuav tsis tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) kom txog thaum koj khwv tau nyiaj ua haujlwm (wages) sib npqug rau 6 zaug koj qhov nyiaj pab them txhua lub limtiam (weekly benefit rate). Yog xav paub ntxiv, saib Exceptions to the Standard Quit Disqualification.
 • Raug rho tawm haujlwm vim ua txhaum coj tsis ncaj (misconduct). Cov nyiaj ua haujlwm (wages) uas koj khwv tau los ntawm tus tswv ntiav haujlwm ntawd tsis tuaj yeem siv los rau kev tsim nyog rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Koj yuav tsis tsim nyog tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) los ntawm lwm tus tswv ntiav haujlwm rau 7 lub limtiam txij li hnub koj tau raug rho tawm haujlwm, thiab txog thaum koj khwv tau nyiaj ua haujlwm sib npaug rau 14 zaug koj qhov nyiaj pab them txhua lub limtiam (weekly benefit rate).
 • Raug rho tawm haujlwm vim ua txhaum loj (substantial fault). Koj yuav tsis tsim nyog tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) los ntawm lwm tus tswv ntiav haujlwm rau 7 lub limtiam txij li hnub koj tau raug rho tawm haujlwm thiab txog thaum koj khwv tau wages equal to 14 times your weekly benefit rate.
 • Tsis kam ua haujlwm yam tsis muaj laj thawj zoo xws li kev nyab xeeb ntawm tus kheej, kev mus los tsis tsim nyog, kev ntseeg ncaj ncees, lossis lwm yam laj thawj uas yuav ua rau qhov lees txais tsis tsim nyog. Yog tias koj tsis kam ua haujlwm yam tsis muaj laj thawj zoo, koj yuav tsis tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) kom txog thaum koj khwv tau nyiaj ua haujlwm (wages) sib npqug rau 6 zaug koj qhov nyiaj pab them txhua lub limtiam (weekly benefit rate).
 • Ua tsis tiav kev tshawb nrhiav haujlwm rau tej lub limtiam uas lawv yuav tsum nrhiav haujlwm.
 • Muaj txoj haujlwm tabsis tsis ua cov haujlwm uas muaj rau koj ua hauv ib lub limtiam. Cov nyiaj uas koj tuaj yeem khwv tau yuav raug ntxiv rau cov nyiaj koj khwv tau los suav saib cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) koj yuav tau yog li cas. Yog tias cov haujlwm uas muaj rau koj uas koj tsis ua muaj ntau tshaj 16 teev hauv lub limtiam, koj yuav tsis tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) rau lub limtiam ntawd.
 • Muaj 32 lossis teev ntau tsaj ntawm ib qho ntawm cov hauv qab no: ua haujlwm, tsis ua haujlwm thaum muaj haujlwm, nyiaj so koobtsheej (holiday pay), nyiaj so them (vacation pay), nyiaj them thaum tshem tawm (dismissal pay), nyiaj them thaum txiav tawm (termination pay), lossis nyiaj them mob (sick pay) rau lub limtiam ntawd.
 • Tsis muaj peev xwm ua haujlwm hauv ib lub limtiam lossis tsis muaj rau kev ua haujlwm hauv ib lub limtiam vim tias koj lub peev xwm ua haujlwm lossis muaj kev ua haujlwm raug txwv. Yam vim li cas koj lub peev xwm ua haujlwm lossis muaj rau kev ua haujlwm tej zaum yuav raug txwv kuj muaj li (tabsis tsis txwv rau) kev txwv los ntawm kho mob (medical restrictions), txwv cov sijhawm koj ua tau haujlwm, losyog kev txwv mus los lossis kev txwv kev thauj mus los.
 • Nyob sab nraum Tebchaws Meskas, ib lub Thajchaw Uas Yog Tebchaws Meskas, lossis Canada rau ntau tshaj 48 teev.
 • Poob haujlwm vim muaj kev tawm tsam lossis lwm yam kev tsis sib haum xeeb ntawm kev ua haujlwm, lwm yam tsis yog kev kaw haujlwm. Cov neeg ua haujlwm uas tsis koom nrog kev tsis sib haum xeeb ntawm kev ua haujlwm, tabsis poob haujlwm vim qhov no, kuj yuav tsis tsim nyog tau thiab. Yog tias koj ua haujlwm hauv kev ua haujlwm uas muaj nyob hauv Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (covered employment) tom qab qhov kev tawm tsam pib thiab muaj kev tsim nyog vim tias koj muaj nyiaj ua haujlwm (wages) los ntawm txoj haujlwm ntawd xwb, koj tuaj yeem tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thaum muaj kev tawm tsam.
 • Ua haujlwm rau lub tsev kawm ntawv tsuas yog thaum lub caij/xyoo kawm ntawv ib txwm. Koj tsis tsim nyog tau txais nyiaj pab raws li kev ua haujlwm xyoo kawm ntawv thaum lub caij so kawm ntawv thiab nruab nrab ntawm cov caij ntawv kawm lossis xyoo kawm ntawv yog tias koj muaj kev lees paub tsim nyog rov qab mus ua haujlwm zoo ib yam tom qab so haujlwm lossis pib lub caij tom ntej lossis xyoo tom ntej. Peb tuaj yeem them Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thaum lub sijhawm no tsuas yog tias koj muaj nyaij ua haujlwm (wages) tsim nyog rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) raws li kev ua haujlwm los ntawm lwm tus tswv ntiav haujlwm xwb.
 • Tau txais cov nyiaj pab Social Security Disability Insurance (SSDI). Koj tsis tuaj yeem tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thaum koj tau txais SSDI. Koj yuav tsum tshaj tawm koj cov nyiaj pab SSDI ntawm koj cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) ntawv thov (claims).
  • o Nco tseg: Koj tsis tas yuav tsum tau tshaj tawm koj cov nyiaj pab Supplemental Security Insurance (SSI) ntawm koj cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) ntawv thov thiab koj tuaj yeem tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yog tias koj tau txais cov nyiaj pab SSI.
 • Muaj nyiaj ua haujlwm hauv lub sijhawm pib (base period wages) los ntawm ib lub tuam txhab uas muaj lossis tswj los ntawm koj lossis koj tsev neeg tam sim. Koj cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) tej zaum yuav txo tau. Qhov no tej zaum kuj tseem yog rau kev koom tes ua lag luam (partnership), nyob ntawm koj txoj kev sib raug zoo rau cov neeg hauv lub kev koom tes ua lag luam.

Ua ntawv thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thaum tseem yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv: Koj yuav tsum qhia peb yog tias koj yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv thaum koj ua koj cov ntawv thov (claims) rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Ib qho kev tshawb nrhiav yuav raug txiav txim siab seb koj puas muaj rau kev ua haujlwm. Tej zaum koj yuav tsis tas yuav tuaj yeem ua haujlwm thaum mus kawm ntawv yog tias koj tau cuv npe hauv chav kawm uas tau txiav txim siab yog "tso cai kev cob qhia (approved training)."

Txheeb Xyuas Seb Kev Puas Yog Tsim Nyog Ua Tau Haujlwm: Tsoom Fwv Teb Chaws txoj cai xav kom txhua tus tswv ntiav haujlwm los txheeb xyuas qhov tsim nyog ua haujlwm ntawm cov neeg ua haujlwm tshiab. Thaum ib tus tswv ntiav haujlwm tau ntiav koj, tus tswv ntiav haujlwm ntawd yuav xav kom koj qhia tej co ntaub ntawv los ua pov thawj koj tus kheej thiab koj qhov kev muaj cai ua haujlwm. Yog tias koj tsis tuaj yeem nthuav tawm cov ntaub ntawv rau koj tus tswv ntiav haujlwm, koj tus tswv ntiav haujlwm yuav tsum xaus koj txoj haujlwm. Koj qhov tsis tuaj yeem nthuav tawm cov ntaub ntawv no rau koj tus tswv ntiav haujlwm lossis rau DWD yuav tej zaum cuam tshuam rau koj qhov kev tsim nyog rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).


Hloov tshiab: Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022