Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Ntaub Ntawv Ntxiv Rau Tom Qab B - Lus Txhais

English  |  Español  |  Hmoob


Thov Rov Hais Dua (Appeal):
Cov txheej txheem thov kom muaj kev tshuaj xyuas raws li qhov kev txiav txim Nyiaj Povhwm Poob Haulwm (UI) ua ntej los lawm.
Rooj Rov Hais Plaub Dua (Appeal Hearing):
Kev hais plaub ntug raug cai los txiav txim siab txog kev thov rov hais dua txog Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Txhua tog (koj thiab koj tus tswv ntiav haujlwm, feem ntau) tuaj yeem qhia tus tub ceev xwm hais lus tsis ncaj ncees txog qhov muaj feem cuam tshuam txog qhov teeb meem ntawm kev thov rov hais dua. Tej zaum koj yuav muaj cov neeg ua tim khawv ua pov thawj. Koj tuaj yeem nug cov lus nug ntawm lwm tus neeg sab nrauv. Tag nrho cov lus tim khawv yog muab raws li lus cog tseg.
Tus Kws Txiav Txim Kev Cai Tswj (Administrative Law Judge):
Ib tug kws lij choj uas muaj ntawv tso cai los ua txoj cai lij choj hauv Wisconsin, ua haujlwm los ntawm DWD, uas ua lub rooj sib hais, ua kom paub tseeb tias cov ntsiab lus raug coj tawm, thiab sau tsab ntawv txiav txim raws li txoj cai ntawm seb koj puas tsim nyog tau txais cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) them. Lawv yog cov neeg ua haujlwm hauv lub xeev uas nws lub luag haujlwm tseem ceeb suav nrog tuav Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) lub rooj sib hais plaub thiab muab kev txiav txim txog kev hais plaub dua.
Tus Neeg Thov Hais Dua (Appellant):
Cov tog neeg uas thov lub rooj sib hais. Tus neeg thov kev thov hais dua yog tau tus neeg ua haujlwm lossis tus tswv ntiav haujlwm.
Tso Cai Kev Cob Qhia (Approved Training):
Kev cob qhia los ntawm lub tsev kawm ua haujlwm lossis lub tsev kawm uas muaj kev cob qhia ua haujlwm uas tau pom zoo los ntawm DWD. Kev mus kawm hauv tsev kawm ntawv qib siab feem ntau tsis suav tias yog kev kawm pom zoo. Qee qhov piv txwv ntawm tso cai kev cob qhia yog:
 • Cov kev pab cuam tswj hwm los ntawm lub Trade Adjustment Assistance Program
 • Workforce Innovation thiab Opportunity Act Program
 • DWD Job Service Programs
 • Kev Kawm Txuj Ci (Apprenticeships) thiab
 • Vocational Rehabilitation programs.
Tus Kws Lij Choj Cov Ntaub Ntawv (Attorney of Record):
Ib tug kws lij choj uas tau ceeb toom rau lub rooj sib hais hais tias lawv sawv cev rau ib tog neeg ntawm lub rooj sib hais.
Lub Sijhawm Pib (Base Period):
Lub sijhawm siv los txiav txim siab txog kev tsim nyog tau nyiaj povhwm poob haujlwm (UI). Thawj 4 ntawm 5 lub hlis dhau los ntawm lub quarters ua ntej ua daim ntawv thov thawj zaug rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Yog tias koj tsis tau txais nyiaj ua haujlwm txaus kom tsim nyog tau nyiaj povhwm poob haujlwm (UI) lub sijhawm no, peb yuav siv ib 'lwm lub sijhawm pib' ('alternate base period'). Lwm lub sijhawm pib (alternate base period) yog 4 lub hlis dhau los ua tiav lub quarters ua ntej lub limtiam koj tau ua koj daim ntawv thov thawj zaug rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).
Tswv Ntiav Haujlwm Hauv Lub Sijhawm Pib (Base Period Employer):
Ib tus tswv ntiav haujlwm koj tau ua haujlwm rau thaum koj lub sijhawm pib.
Nyiaj Ua Haujlwm Hauv Lub Sijhawm Pib (Base Period Wages):
Cov nyiaj ua haujlwm koj khwv tau thaum lub sijhawm uas yog koj lub sijhawm pib. Cov nyiaj ua haujlwm no yog siv los txiav txim koj qhov kev tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Lawv xws li:
 • Cov nyiaj ua haujlwm them rau koj thaum lub sijhawm pib rau kev ua haujlwm rau ib tug tswv ntiav haujlwm uas them se mus rau txoj kev povhwm poob haujlwm (covered employer),
 • Cov nyiaj them mob uas tau them ncaj qha los ntawm tus tswv ntiav haujlwm ntawm koj tus nqi them ib txwm,
 • Nyiaj so koobtsheej (holiday), so haujlwm (vacation), them thaum tshem tawm (dismissal/severance) uas them thaum lub sijhawm pib,
 • Cov nyiaj ua haujlwm nruab nrab uas koj yuav tau txais los ntawm ib tus tswv ntiav haujlwm yog tias koj tsis tau txais Nyiaj Them Thaum Raug Mob Los Ntawm Haujlwm (Worker's Compensation (Temporary Total Disability or Temporary Partial Disability)), Federal Longshoreman's and Harbor Worker's Compensation losyog lwm cov nyiaj ua haujlwm tseemfwv qibsiab,
 • Nyiaj Them Los Ntawm Haulwm Tau Ua Los Lawm Tiamsis Tsis Tau Them (Back Pay), thiab/losyog
 • Cov nyiaj ua haujlwm ib tus tswv ntiav haujlwm raug cai yuav tsum them tab tiamsis tsis them vim kev poob nyiaj txiag.
Kev Txiav Txim Nyiaj Txiag (Benefit Computation):
Ib daim ntawv xa tuaj rau koj tom qab koj ua daim ntawv thov thawj zaug rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Nws piav qhia seb koj puas tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI), koj cov nyiaj them yuav ntau npaum li cas txhua lub limtiam, koj qhov nyiaj pab ntau tshaj yog dabtsi, thiab lwm yam ntsiab lus hais txog koj lub xyoo nyiaj pab tam sim no. Daim ntawv teev npe txhua tus tswv ntiav haujlwm koj tau ua haujlwm rau lub sijhawm koj lub sijhawm pib tam sim no thiab cov nyiaj ua haujlwm uas txhua tus tswv ntiav ua haujlwm tau tshaj tawm tias koj khwv tau txhua lub hlis twg. Nco ntsoov xyuas nws kom raug thiab hu rau tus Neeg Thov Kev Pab Xovtooj Kab (Claimant Assistance Line) ntawm (414) 435-7069 losyog hu dawb ntawm (844) 910-3661 yog koj pom tej yam yuam kev.
Lub Limtiam Nyiaj Pab (Benefit Week):
Ib lub sijhawm uas yog 7-hnub uas koj tau ua ntawv thov rau lub sijhawm ntawd. Lub limtiam nyiaj pab pib Hnub Sunday thiab xaus rau thaum ib tag hmo Hnub Saturday tomqab.
Lub Xyoo Nyiaj Pab (Benefit Year):
Lub sijhawm uas yog 52-limtiam uas pib nrog lub limtiam koj tau ua daim ntawv thov thawj zaug rau hauv lub limtiam ntawd.
Daim Ntawv Qhia Hnub Peb Lub Hlis Twg (Calendar Quarter):
Muaj 4 lub hlis twg hauv ib xyoos. Lawv yog:
 • Lub Ib Hlis 1 txog Lub Peb Hlis 31
 • Lub Plaub Hlis 1 txog Lub Rau Hli 30
 • Lub Xya Hli 1 txog Lub Cuaj Hli 30
 • Lub Kaum Hli 1 txog Lub Kaum Ob Hlis 31
Lub Limtiam Uas Yog Hnub Sunday Rau Hnub Saturday (Calendar Week):
Lub limtiam no pib rau Hnub Sunday thiab xaus rau ib tag hmo rau Hnub Saturday tom ntej. Cov ntawv qhia hnub hli rau cov limtiam Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) rau lub sijhawm tamsis no nyob online ntawm https://dwd.wisconsin.gov/uiben/calendars.htm.
Thov (Claim):
Ib daim ntawv thov rau nyiaj povhwm poob haujlwm (UI).
Hnub Kawg Ua Ntawv Thov (Claim Effective Date):
Hnub Sunday ntawm lub limtiam uas koj tau ua kom daim ntawv thov thawg zaug rau nyiaj povhwm poob haujlwm (UI).
Thov Hnub Kawg (Claim End Date):
Kuj hu ua lub 'benefit year end' (BYE), qhov no yog hnub Sunday kawg ntawm koj lub xyoo tau txais nyiaj pab. Qhov no yuav yog 52 lub limtiam tom qab hnub thov kev pab.
Zais (Conceal):
Txhawm rau txhob txwm dag ntxias DWD txog koj qhov kev tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thiab/lossis cov nyiaj ua haujlwm los ntawm kev tuav tsis muab lossis zais cov ntaub ntawv qhia lossis hais lus dag lossis ua kev qhia tsis tseeb.
Kev Ua Haujlwm Uas Muaj Nyob Hauv Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (Covered Employment):
Haujlwm koj ua rau tus tswv ntiav haujlwm raws li txoj cai Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Koj tus tswv ntiav haujlwm them nyiaj pab (se) ntawm koj cov nyiaj ua haujlwm, thiab cov nyiaj ua haujlwm no pab koj tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).
Kev Tshuaj Xyuas (Cross-examination):
Kev nug ntawm ib tug tim khawv los ntawm cov neeg tawm tsam.
Kev Txiav Txim Siab (Determination):
Thawj theem kev txiav txim siab los ntawm DWD txog qhov kev tsim nyog teeb meem thiab/losyog tus tswv ntiav haujlwm txoj kev lav.
DWD:
Lub Wisconsin Department of Workforce Development Unemployment Insurance Division.
Kev Tsim Nyog Teeb Meem (Eligibility Issue):
Cov lus losyog ntaub ntawv qhia uas ua rau muaj lus nug raug cai txog seb koj puas yuav tsum tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Ib yam teeb meem hais txog seb koj pua tsim nyog yuav ua tau tsis pom zoo them, ncua, lossis txo koj qhov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).
Pov Thawj (Evidence):
Cov lus pov thawj thiab khoom pov thawj tias tus kws txiav txim plaub ntug txiav txim raug lees paub rau hauv cov ntaub ntawv hais plaub.
Yam Haujlwm Uas Peb Yuav Siv Tsis Tau Cov Nyiaj Ua Haujlwm Los Ua Tsim Nyog Rau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (Excluded Employment):
Haujlwm uas tsis raug them raws li Wisconsin txoj cai Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Koj tsis tuaj yeem yuav tau txais Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) raws li txoj haujlwm ntawd.
Cov Khoom Pov Thawj (Exhibits):
Cov ntaub ntawv muaj feem xyuam txog koj rooj plaub, uas tej zaum kuj muaj cov ntaub ntawv them nyiaj lossis kev tuaj koom (payroll/attendance records), cov tshev nyia (paycheck stubs)j, ntawv sau (letters), emails, cov lus sib tham xa ntawm xov tooj ntawm tes (text messages), cov ntawv hais ceeb toom (warnings), ntawv kho mob zam txim (medical excuses), txoj cai ua haujlwm (work rules), ntawv qhia sijhawm ua haujlwm (work schedules), cov ntawv ceeb toom (reports); thiab kuj, cov duab (pictures), cov yees duab losyog suab kaws (video/audio recordings), kab kos (charts), etc.
Tus Tim Khawv (Firsthand Witness):
Ib tug neeg uas tau pom, hais, lossis hnov qhov lawv ua tim khawv rau.
Kev Dag (Fraud):
Tsis qhia losyog qhia tsis tseeb cov ntaub ntawv qhia hais txog kev tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) ntawm daim ntawv thov thawj zaug lossis daim ntawv kev thov txhua lub limtiam.<.dd>
Haujlwm Puv Sijhawm (Full-time Work):
Ua haujlwm 32 teev losyog ntau tshaj ib lub limtiam.
Cov Nyiaj Tau Los Tag Nrho (Gross Earnings):
Tus nqi ntawm cov nyiaj koj tau txais rau kev ua haujlwm (koj cov nyiaj tau los tag nrho) ua ntej cov se thiab kev txiav tawm raug tshem tawm.
Rooj Hais Plaub Sau Tseg (Hearing Record):
Cov ntaub ntawv pov thawj uas tau nthuav tawm ntawm lub rooj sib hais, kuj muaj kev kaw cov lus pov thawj thiab txhua yam khoom pov thawj tau qhia.
Lus Xaiv (Hearsay):
Cov lus hais los ntawm ib tug tim khawv uas tsis muaj kev paub txog qhov tseeb.
Lub Quarter Siab (High Quarter):
Lub sijhawm pib quarter thaum lub sijhawm uas koj tau them nyiaj ntau tshaj plaws los ntawm kev them nyiaj ua haujlwm.
Daim Ntawv Thov Thawj Zaug (Initial Claim Application):
Ib daim ntawv thov pib ib lub Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) xyoo tshiab lossis rov pib dua / rov qhib lub Nyiaj Povwhm Poob Haujlwm (UI) xyoo uas twb muaj lawm. Daim ntawv thov no yuav tsum tau ua nyob rau lub limtiam uas koj xav kom koj qhov kev thov pib.
Cov Nyiaj Tau Los (Net Earnings):
Koj cov nyiaj coj mus tsev tom qab cov se thiab kev txiav tawm raug tshem tawm.
Qhov Nyiaj Pab Ntau Tshaj (Maximum Benefit Amount (MBA)):
Tus nqi tag nrho ntawm Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) koj tuaj yeem them rau koj lub nyiaj pab xyoo.
Daim Ntawv Kho Mob (Medical Report):
Ib daim ntawv sau tshaj tawm, pov thawj siv rau qhov chaw ntawm tus kws kho mob uas tshwm sim ntawm lub rooj sib hais. Koj tuaj yeem siv Form UCB-474 rau daim ntawv qhia no. Daim ntawv no muaj nyob online ntawm no: https://dwd.wisconsin.gov/ui201/pdf/forms/ucb474.pdf.
Merits (Issues)/Laj Thawj:
Cov laj thawj vim li cas Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) yuav raug tso cai lossis tsis kam them.
Ua Txhaum Coj Tsis Ncaj (Misconduct):
Ib qho lossis ntau qhov kev ua lossis kev coj ua uas qhia txog lub siab xav lossis xav tsis quav ntsej txog tus tswv ntiav haujlwm xav tau raws li pom nyob rau hauv txhob txwm ua txhaum cai lossis tsis quav ntsej txog cov qauv ntawm tus cwjpwm uas tus tswv ntiav haujlwm muaj cai xav tau los ntawm cov neeg ua haujlwm, losyog kev tsis mob saib lossis kev tsis saib xyuas, lossis kev txhob txwm ua thiab tsis quav ntsej txog tus tswv ntiav haujlwm xav kom tau lossis tus neeg ua haujlwm cov luag haujlwm rau tus tswv ntiav haujlwm.

Ua txhaum coj tsis ncaj kuj muaj xws li: ua txhaum txoj cai sau tseg txog kev siv cawv, tswj tshuaj lossis tshuaj analogues; kev nyiaj; kev txiav txim siab txog kev ua txhaum cai lossis lwm yam kev ua txhaum yog tias qhov kev txiav txim siab ua rau tus neeg ua haujlwm ua tsis tau nws cov luag haujlwm; hem lossis ua kev thab thab plaub, ntaus neeg lossis lwm yam kev ua phem rau lub cev; kev tsis tuaj haujlwm losyog tuaj lig ua haujlwm ntau zaus dhau; ua ntaub ntawv cuav; ua txhaum cai los yog kev cai ntawm tsoom fwv teb chaws, lub xeev losyog pab pawg neeg tsoom fwv.

DWD xav txog ntau yam thaum txiav txim siab yog tias qhov tau raug rho tawm haujlwm yog rau kev ua txhaum coj tsis ncaj:
 • Puas muaj tus cwj pwm tsis txaus ntseeg?
 • Puas muaj lossis puas tuaj yeem muaj kev cuam tshuam tsis zoo rau tus tswv ntiav haujlwm?
 • Puas yog tus neeg ua haujlwm raug tshem tawm vim yog lub cwj pwm?
 • Tus tswv ntiav haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm tau siv zog ua dabtsi los kho qhov teeb meem?
Kev Them Tshaj Lawm (Overpayment):
Cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) koj tau txais tabsis tsis muaj cai tau txais raws li lub xeev txoj cai.
Kev them Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm Ib Nrab (Partial UI Payment):
Tus nqi Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) koj yuav tau txais thaum koj ua haujlwm txo cov sijhawm (tsawg dua koj cov sijhawm tsis tu ncua).
Cov Tog (Parties):
Cov uas nws txoj cai yuav raug cuam tshuam los ntawm qhov tshwm sim ntawm rooj plaub. Cov tog ntawm lub rooj sib hais xws li tus neeg ua haujlwm uas thov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) thiab tus tswv ntiav haujlwm uas yog lossis yuav raug them cov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI).
Muaj Feem (Relevant):
Muaj ib yam ncaj qha ntsig txog ntawm txoj kev tsim txiaj ntawm rooj plaub.
Tus Neeg Teb (Respondent):
Tus tog neeg uas tsis thov lub rooj sib hais.
Kev Sib Cais (Separation):
Thaum koj lossis koj tus tswv ntiav haujlwm xaus kev sib raug zoo ua haujlwm. Qhov no tuaj yeem yog vim kev koj yeem tawm (quit), kev raug rho tawm haujlwm (discharge), kev tso cai tso tseg haujlwm ib ntu (leave of absence), kev raug ncua ua haujlwm (suspension), lossis tso tawm haujlwm (layoff).
Hu Kom Tshwm Ntawm Rooj Sib Hais (Subpoena):
Ib qho kev txiav txim rau ib tug neeg los tshwm sim ntawm lub rooj sib hais losyog tsim cov ntaub ntawv ntawm lub rooj sib hais.
Ua Txhaum Loj (Substantial Fault):
Kev ua lossis kev tsis ua ntawm tus neeg ua haujlwm nyob rau hauv lawv cov kev tswj uas ua txhaum cov cai tsim nyog ntawm tus tswv ntiav haujlwm. Kev ua txhaum loj tsis xws li kev ua txhaum cai ua haujlwm me me tshwj tsis yog tias lawv rov qab ua dua tom qab tau txais ib qho ceeb toom, losyog ua tsis tau kev ua haujlwm vim tus neeg ua haujlwm tsis muaj kev txawj ntse, peev xwm, lossis khoom siv.

DWD xav txog ntau yam thaum txiav txim siab yog tias qhov tau raug rho tawm haujlwm yog rau kev ua txhaum loj:
 • Koj puas tau ua txhaum koj tus tswv ntiav haujlwm cov cai los ntawm koj qhov kev ua lossis tsis ua haujlwm?
 • Koj puas raug rho tawm vim qhov ua txhaum cai?
 • Koj puas paub lossis koj puas yuav tsum paub txog qhov cai uas yuav tsum tau raws?
 • Koj puas tau tswj hwm qhov kev ua lossis tsis ua haujlwm?
Lus Tim Khawv (Testimony):
Cov lus hais uas cog lus sau tseg thaum lub rooj sib hais.
Nyiaj Ua Haujlwm (Wages):
Txhua yam them nyiaj uas them rau koj rau kev pabcuam tus kheej. Cov no kuj muaj li nyiaj hli (salaries), nyiaj pub rau neeg ua haujlwm (tips), nyiaj nqi tes (commissions), nyiaj pub vim ua haujlwm zoo (bonuses), tus nqi tsim nyog ntawm chav tsev pw thiab zaub mov (room and board), kev them nyiaj hauv hom (payments-in-kind), thiab lwm cov kev/nyiaj pab xws tau txais los ntawm tus tswv ntiav haujlwm.
Qhov Nyiaj Pab Them Txhua Lub Limtiam (Weekly Benefit Rate (WBR)):
Tus nqi ntawm Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) txhua lub limtiam koj tau txais thaum koj tsis muaj nyiaj ua haujlwm lossis lwm yam nyiaj tau los hauv lub limtiam.
Ntawv Pov Thawj Thov Txhua Lub Limtiam (Weekly Claim Certification):
Ib daim ntawv thov kom tau txais cov Nyiaj Pab Povhwm Poob Haujlwm (UI) rau ib lub limtiam tshwj xeeb. Koj yuav tsis tuaj yeem xa tau koj daim ntawv thov txhua lub limtiam rau lub limtiam uas koj xav tau txais nyiaj pab kom txog rau thaum lub limtiam xaus. Koj yuav tsum tau tos kom txog rau Hnub Sunday tom qab lub limtiam uas tau thov kom ua daim ntawv thov txhua lub limtiam rau lub limtiam ntawd. Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) cov litiam yog Hnub Sunday txog Hnub Saturday.

Hloov tshiab: Cuaj Hli Ntuj Hnub 28, 2022