Skip main navigation

Outdated or Unsupported Browser Detected
DWD's website uses the latest technology. This makes our site faster and easier to use across all devices. Unfortunatley, your browser is out of date and is not supported. An update is not required, but it is strongly recommended to improve your browsing experience. To update Internet Explorer to Microsoft Edge visit their website.

Unemployment Insurance (UI) Phau Ntawv Rau Cov Thov icon of open book

Tshooj 6 – Kom Koj Rov Qab Mus Ua Haujlwm

English  |  Español  |  Hmoob


Lub Job Center of Wisconsin (JCW) muaj ntau yam kev pabcuam uas tsis muaj nqi – kuj muaj kev pab nrhiav haujlwm qhov twg thiab kev pabcuam yus txog kev ua dej num - los pab koj rov qab mus ua haujlwm sai dua.

Cov Kev Pabcuam Rov Ua Haujlwm (Re-Employment Services)

Ib qho ntxiv nrog rau kev pab nrhiav haujlwm, Job Center of Wisconsin tuaj yeem pab nrog sau daim ntawv qhia txog kev txawj thiab kev ua haujlwm (resume), kev xam phaj, cov ntaub ntawv qhia txog tej lag luam (labor market information), thiab lwm yam.

Pab nrog Nrhiav Kev Ua Haujlwm

Rau cov kev pabcuam rov ua haujlwm mus xyuas https://JobCenterofWisconsin.com losyog tiv tauj koj lub Job Center nyob ze koj. Mus nrhiav lub Job Center nyob ze tshaj plaws, hu xovtooj dawb ntawm(888) 258-9966 los yog nrhiav online ntawm https://JobCenterofWisconsin.com/directory. Yog tias koj nyob hauv lwm lub xeev, hu rau lub chaw ua haujlwm rau pej xeem ze tshaj plaws.

Cov Kev Pab Cuam Rov Ua Haujlwm (Re-Employment Programs)

Yog tias tau qhia, koj yuav tsum ua kom tiav qhov kev taw qhia (orientation) online thiab kev ntsuas xyuas (assessment) tom qab koj tso npe rau haujlwm. Thaum koj ua tiav qhov kev taw qhia (orientation) thiab kev ntsuas xyuas (assessment), peb yuav qhia rau koj paub seb koj puas yuav tsum koom nrog cov kev pabcuam rov ua haujlwm ntxiv. Kev koom tes hauv cov kev pabcuam rov ua haujlwm yuav pab koj rov qab mus ua haujlwm sai dua.

Yog tias koj tsis ua tiav qhov kev taw qhia (orientation) online thiab kev ntsuam xyuas (assessment) lossis koom nrog cov kev pabcuam rov ua haujlwm, koj tuaj yeem poob koj qhov Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI). Yog tias koj tuaj yeem koom tsis tau raws li lub sijhawm kawg, hu rau lub Job Center tam sim kom rov teem sijhawm.

Kev koom tes hauv cov kev pabcuam rov ua haujlwm yuav tsum ua kom txaus siab rau koj txoj kev nrhiav haujlwm rau lub limtiam uas koj koom nrog. Txawm li cas los xij, kev koom nrog lwm lub rooj cob qhia kev ua haujlwm ntawm koj tus kheej tsuas yog suav tias yog ib qho kev nrhiav haujlwm, txawm tias lub rooj cob qhia ua haujlwm yog ua los ntawm ib lub Job Center.

Thaum Koj Nrhiav Tau Ib Txoj Haujlwm Tshiab

Haujlwm Puv Sijhawm

Tom qab koj pib ib txoj haujlwm puv sijhawm (full-time) tshiab, koj tsis tas yuav qhia peb lub chaw haujlwm tias koj nrhiav tau haujlwm lawm. Tsuas tso tseg ua cov ntawv pov thawj thov txhua lub lim tiam (weekly claim certifications) xwb thaum koj pib koj txoj haujlwm tshiab (txawm tias koj yuav tsis tau them rau ib lub limtiam lossis ntau dua). Yog tias koj pib txoj haujlwm tshiab hauv nruab nrab ntawm ib lub limtiam, nco ntsoov qhia koj cov nyiaj ua haujlwm los ntawm koj daim ntawv thov txhua lub limtiam. Nco ntsoov: koj yuav tsum qhia nyiaj ua haujlwm (wages) nyob rau lub limtiam koj tau khwv lawv, thiab koj yuav tsis tsim nyog tau txais nyiaj yog tias koj ua haujlwm 32 teev lossis ntau dua hauv ib lub limtiam.

Haujlwm Nrab Sijhawm

Yog tias koj nrhiav haujlwm nrab sijhawm, tej zaum koj tseem yuav tsim nyog tau Nyiaj Povhwm Poob Haujlwm (UI) ib nrab them. Nco ntsoov tshaj tawm cov nyiaj ua haujlwm tau los ntawm kev ua haujlwm nrab sijhawm. Saib Reporting Earnings thiab Reductions yog xav paub ntxiv.


Hloov tshiab: Cuaj Hlis Ntuj Hnub 28, 2022